We­dług naj­now­szych sza­cun­ków In­sty­tu­tu Tu­ry­sty­ki, w ubie­głym ro­ku licz­ba za­gra­nicz­nych tu­ry­stów w Polsce wzro­sła o 5,5 proc. Przy­je­cha­ło do nas  po­nad 13,1 mln osób. Z cze­go naj­więcej Niem­ców - prze­szło 4,6 mln, o 2 proc. wię­cej niż rok wcze­śniej.

Najdynamiczniej ro­sła jed­nak licz­ba tu­ry­stów zza gra­ni­cy wschod­niej. O jed­ną czwar­tą wię­cej niż rok wcze­śniej przy­je­cha­ło do Pol­ski Ro­sjan – pół mi­lio­na. Prze­szło dwa ra­zy wię­cej by­ło tu­ry­stów z Bia­ło­ru­si (1,1 mln, wzrost o 15,5 proc.), trzy ra­zy ty­le z Ukra­iny – prze­szło 1,5 mln, wzrost o 12,6 proc.

Du­że gru­py tu­ry­stów sta­no­wi­li tak­że goście z Wiel­kiej Bry­ta­nii (470 tys.), Ho­lan­dii (360 tys.), Au­strii (330 tys.), Włoch (280 tys.), Fran­cji (240 tys.), Czech (190 tys.) i ze Sło­wa­cji (100 tys.).

Lep­sza niż rok wcze­śniej fre­kwen­cja prze­ło­ży­ła się na wyż­sze wpły­wy krajowej branży turystycznej. W do­dat­ku wy­dat­ki gości wzro­sły. – Sza­cu­je­my, że w ubie­głym ro­ku za­gra­nicz­ni tu­ry­ści po­zo­sta­wi­li w Pol­sce 5,1 mld do­la­rów, a więc o 10 proc. wię­cej niż w ro­ku 2010 – mó­wi pre­zes In­sty­tu­tu Tu­ry­sty­ki Krzysz­tof Ło­pa­ciń­ski. Śred­nio każdy turysta wy­da­wa­ł dzien­nie 80 dol. Co cie­ka­we, naj­wię­cej wy­da­wa­li tu­ry­ści z Ukra­iny – śred­nio po pół ty­sią­ca do­la­rów na oso­bę. Wi­dać to by­ło zwłasz­cza w Za­ko­pa­nem, do któ­re­go co­raz wię­cej za­moż­nych Ukra­iń­ców przy­jeż­dża zi­mą na nar­ty.

Rozmowa o turystyce przyjazdowej i promocji Polski za granicą z prezesem POT Rafałem Szmytkem: część I, część II