Rekord liczby pasażerów na polskich lotniskach

O 7,8 proc. wzrósł ruch na po­lskich lot­ni­skach w 2011 r. W tym samym czasie w Eu­ro­pie o 3,3 proc. Najdynamiczniej przybywało pasażerów w Gdańsku, Rzeszowie i Warszawie

Publikacja: 13.01.2012 08:16

Rekord liczby pasażerów na polskich lotniskach

Foto: Fotorzepa, Bartosz Sadowski BS Bartosz Sadowski

Naj­więk­szym, bo 10-procentowym, wzro­stem mo­że się po­chwa­lić gdań­skie lot­ni­sko. Port w 2011 r. ob­słu­żył pra­wie 2,5 mln po­dróż­nych. – W mi­nio­nym ro­ku uru­cho­mio­no bar­dzo du­żą licz­bę no­wych po­łą­czeń, za­rów­no mię­dzy­na­ro­do­wych, jak i kra­jo­wych. Ko­lej­ne ma­ją ru­szyć w tym ro­ku – mó­wi To­masz Klo­skow­ski, pre­zes gdań­skie­go lot­ni­ska. Zarazem lotnisko w Gdańsku rozbudowuje się, In­we­sty­cje w 2011 r. pochłonęły 108 mln zł.

Ruch na lot­ni­sku w Rzeszowie wzrósł o po­nad 8 proc. - do 491 tys. osób.

Trze­cim pod wzglę­dem licz­by no­wych klien­tów było lot­ni­sko war­szaw­skie, gdzie ruch wzrósł w ze­szłym ro­ku o 7,2 proc. W tym w ruchu mię­dzy­na­ro­do­wy - o 6,1 proc. Port od­pra­wił 9,3 mln po­dróż­nych. – To dru­gi wy­nik w hi­sto­rii i nie­wie­le za­bra­kło do po­bi­cia re­kor­du z 2008 r. – mó­wi Mi­chał Ma­rzec, dy­rek­tor lot­ni­ska im. Cho­pi­na.

Za to kra­kow­ski port po­bił wszel­kie re­kor­dy w pasażerach na liniach krajowych - sko­rzy­sta­ło z nich 1,07 mln osób, czyli o 17 proc. wię­cej niż w ro­ku 2010. Lot­ni­sko w Kra­ko­wie z po­nad 3 mln klien­tów było dru­gim naj­więk­szym por­tem lot­ni­czym w Polsce. W sumie ruch lot­ni­czy w cią­gu ostat­nich 12 mie­się­cy wzrósł o 5 proc. Port ma obecnie po­łą­cze­nia z 47 por­ta­mi w 18 kra­jach i 14 kie­run­ków czar­te­ro­wych.

Pra­wie 6-procentowym wzro­stem licz­by klien­tów mo­że po­chwa­lić się lot­ni­sko Py­rzo­wi­ce pod Ka­to­wi­ca­mi. Pierw­szy raz w hi­sto­rii port ten od­pra­wił po­nad 2,5 mln pa­sa­że­rów. Pro­gno­zy na rok 2012 prze­wi­du­ją 2,7 mln po­dróż­nych – głów­nie dzię­ki roz­sze­rze­niu siat­ki po­łą­czeń re­gu­lar­nych z 27 do 33, a licz­by kie­run­ków czar­te­ro­wych do z 36 do 43. Od mar­ca z Py­rzo­wic za­cznie ope­ro­wać no­wy prze­woź­nik, li­nia SAS z po­łą­cze­niem do Ko­pen­ha­gi.

Najsłabiej przybywało pasażerów na lotniskach w Byd­gosz­czy i we Wro­cła­wiu. Zdo­by­ły one za­le­d­wie 0,5 proc. i 0,2 proc. no­wych po­dróż­nych. Ob­słu­ży­ły, odpowiednio,  279 tys. i 1,66 mln osób. Pro­gno­za na rok 2012 dla Wro­cła­wia – dzię­ki otwar­ciu no­we­go ter­mi­na­lu, uru­cho­mie­niu ba­zy li­nii Ry­ana­ir i Eu­ro 2012 – są lep­sze. W mar­cu 2012 ro­ku Ry­ana­ir uru­cho­mi siedem no­wych po­łą­czeń. – Przy­szły rok po­wi­nien nam dać nam na­wet 300 tys. no­wych pa­sa­że­rów – mówi Ja­ro­sław Sztuc­ki, dy­rek­tor ds. mar­ke­tin­gu i sprze­da­ży lot­ni­ska we Wro­cła­wiu.

Je­dy­nym por­tem, któ­ry rok do ro­ku stra­cił klien­tów, jest Łódź. Od­pra­wił on 389 tys. osób, o 1 proc. mniej niż w ro­ku 2010. Gorszy wynik to efekt sztucznego zawyżenia ruchu we wrześniu  2010 r., kiedy to gwał­tow­nie wzrosła liczba pasażerów, bo lądowały tu sa­mo­lo­ty prze­kie­ro­wa­ne z Warszawy na czas re­mon­tu pasa startowego na Okęciu.

Lotnisko Chopina w 2011 r.

*

Najwięksi przewoźnicy

Najczęściej wybierane kierunki podróży

W ruchu czarterowym w 2011 r. operowało łącznie 76 przewoźników, którzy wykonali łącznie ponad 9,6 tys. operacji. Pięciu największych to:

Najbardziej popularne kierunki lotów nierozkładowych

* Wg danych lotniska i. Chopina

Naj­więk­szym, bo 10-procentowym, wzro­stem mo­że się po­chwa­lić gdań­skie lot­ni­sko. Port w 2011 r. ob­słu­żył pra­wie 2,5 mln po­dróż­nych. – W mi­nio­nym ro­ku uru­cho­mio­no bar­dzo du­żą licz­bę no­wych po­łą­czeń, za­rów­no mię­dzy­na­ro­do­wych, jak i kra­jo­wych. Ko­lej­ne ma­ją ru­szyć w tym ro­ku – mó­wi To­masz Klo­skow­ski, pre­zes gdań­skie­go lot­ni­ska. Zarazem lotnisko w Gdańsku rozbudowuje się, In­we­sty­cje w 2011 r. pochłonęły 108 mln zł.

Pozostało 85% artykułu
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: W Grecji Mitsis nie do pobicia
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017 pomaga w pracy agenta
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: „Strelicje" pokonały „Ślicznotkę"
Turystyka
Turcy mają nowy pomysł na all inclusive
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek