InterContinental sprzedany

Po­nad 100 mln eu­ro za­pła­ci nie­miec­ki fun­dusz nie­ru­cho­mo­ści De­ka­Bank za 100 procent udziałów w war­szaw­skim ho­te­lu In­ter­Con­ti­nen­tal

Publikacja: 02.11.2012 08:24

InterContinental sprzedany

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek

Po 50 proccent udzia­łów w obiek­cie sprze­da­dzą no­to­wa­ny na gieł­dzie w Wied­niu i War­sza­wie Wa­rim­pex oraz UBM. Trans­ak­cja po­win­na zo­stać sfi­na­li­zo­wa­na do koń­ca ro­ku. Umo­wa prze­wi­du­je, że sprze­da­ją­cy do 2027 r. bę­dą dzie­rża­wić ho­tel od fun­du­szu.

Przed­sta­wi­cie­le Wa­rim­pek­su za­pew­nia­ją, że trans­ak­cja zo­sta­nie zre­ali­zo­wa­na z zy­skiem. Nie chcą jed­nak zdra­dzić, z jak wy­so­kim.

Po zmia­nie wła­ści­cie­la za za­rzą­dza­nie ho­te­lem na­dal od­po­wia­da­ła bę­dzie fir­ma In­ter­Con­ti­nen­tal Ho­tels Gro­up.

Pię­cio­gwiazd­ko­wy obiekt zo­stał otwar­ty w 2003 r. W ho­te­lu jest 414 po­kojów, apar­ta­men­tów i apar­ta­men­tów miesz­kal­nych, co ozna­cza, że usta­lo­na w umo­wie ce­na za je­den po­kój prze­kro­czy 240 tysięcy eu­ro. Dla po­rów­na­nia: w re­kor­do­wej pod tym wzglę­dem trans­ak­cji z mi­nio­ne­go ro­ku, sprze­da­ży war­szaw­skie­go ho­te­lu?So­bie­ski, ce­na za po­kój prze­kro­czy­ła 115 tysięcy eu­ro. Wszyst­kie udzia­ły w li­czą­cym 434 po­kojów obiek­cie za po­nad 50 mln eu­ro sprze­da­li Wa­rim­pex, fun­dusz Eu­ro­pa Fund II (za­rzą­dza­ny przez Eu­ro­pa Ca­pi­tal) oraz Geo­r­ge Mu­la. Obiekt zo­stał ku­pio­ny przez nor­we­ską gru­pę in­we­sty­cyj­ną We­na­as­grup­pen.

Sprze­daż In­ter­Con­ti­nen­ta­lu to ko­lej­na te­go­rocz­na trans­ak­cja na pol­skim ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści ho­te­lo­wych. 18 wrze­śnia Or­bis, któ­ry wcho­dzi w skład fran­cu­skiej gru­py Ac­cor, pod­pi­sał przed­wstęp­ną umo­wę sprze­da­ży ho­te­lu Mer­cu­re Ka­spro­wy w Za­ko­pa­nem. War­tość trans­ak­cji to 52 mln zł. Osta­tecz­na umo­wa ma zo­stać za­war­ta do koń­ca ro­ku.

Na 23 mln zł zo­stał na­to­miast wy­ce­nio­ny po­znań­ski ho­tel Po­lo­nez, któ­ry zo­stał sprze­da­ny przez Or­bis w paź­dzier­ni­ku. Oby­dwie trans­ak­cje zo­sta­ły zre­ali­zo­wa­ne w ra­mach stra­te­gii „as­set li­ght", któ­rej ce­lem jest re­struk­tu­ry­za­cja obec­ne­go port­fe­la ho­te­li gru­py oraz je­go dal­szy roz­wój m.in. w opar­ciu o fran­czy­zę. W ubie­głym ro­ku łącz­na war­tość trans­ak­cji ho­te­lo­wych w Pol­sce prze­kro­czy­ła 130 mln eu­ro.

Po 50 proccent udzia­łów w obiek­cie sprze­da­dzą no­to­wa­ny na gieł­dzie w Wied­niu i War­sza­wie Wa­rim­pex oraz UBM. Trans­ak­cja po­win­na zo­stać sfi­na­li­zo­wa­na do koń­ca ro­ku. Umo­wa prze­wi­du­je, że sprze­da­ją­cy do 2027 r. bę­dą dzie­rża­wić ho­tel od fun­du­szu.

Przed­sta­wi­cie­le Wa­rim­pek­su za­pew­nia­ją, że trans­ak­cja zo­sta­nie zre­ali­zo­wa­na z zy­skiem. Nie chcą jed­nak zdra­dzić, z jak wy­so­kim.

Pozostało 80% artykułu
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: W Grecji Mitsis nie do pobicia
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017 pomaga w pracy agenta
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: „Strelicje" pokonały „Ślicznotkę"
Turystyka
Turcy mają nowy pomysł na all inclusive
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek