Luksusowe hotele jak grzyby po deszczu

Na świecie i Polsce przybywa cztero- i pięciogwiazdkowych hoteli. Ale te najdroższe sieci czekają z wejściem do nas aż urosną ceny

Publikacja: 06.04.2012 09:15

Luksusowe hotele jak grzyby po deszczu

Foto: Bloomberg

Kry­zys nie szko­dzi luk­su­so­wej czę­ści branży ho­te­lar­skiej. Glo­bal­ne sie­ci zwięk­szy­ły in­we­sty­cje. Także w Pol­sce po­wsta­nie wię­cej ho­te­li kategorii od trzech gwiaz­dek wzwyż, dzia­ła­ją­cych pod pre­sti­żo­wy­mi markami.

12 ho­te­li otwo­rzy w cią­gu za­le­d­wie trzech naj­bliższych lat Hil­ton Worl­dwi­de. Przed ty­go­dniem otwar­to Hamp­ton by Hil­ton w Świ­no­uj­ściu, wkrót­ce ru­szy bu­do­wa ko­lej­ne­go Hamp­to­na w Gdań­sku.

W war­szaw­skiej dzielnicy Wawer już bu­du­je się Do­uble Tree by Hil­ton. Ko­lej­ny powstaje w Ło­dzi, na­to­miast w Rze­szo­wie – Hil­ton Gar­den Inn. Ta­ki sam hotel pla­no­wa­ny jest w Po­zna­niu. Z ko­lei „zwy­kły" Hil­ton, pla­so­wa­ny jed­nak naj­wy­żej w sie­ci (Hamp­ton to brand eko­no­micz­ny), sta­nie we Wro­cła­wiu.

To nie wszyst­ko: we­dług bran­żo­wej fir­my do­rad­czej Hor­wath HTL w bu­do­wie są Ra­ines­san­ce by Mar­riott w War­sza­wie, Ho­li­day Inn i No­vo­tel w Ło­dzi. Do te­go Gol­den Tu­lip Re­si­den­ce w Międzyz­dro­jach, a w Ju­ra­cie – w pla­nach – jesz­cze bar­dziej luk­su­so­wy Roy­al Tu­lip. Po­nad­to na eta­pie pla­no­wa­nia (nie wy­bra­no jesz­cze ope­ra­to­ra) są czterogwiazd­ko­we obiek­ty w War­sza­wie, Szcze­ci­nie, Kra­ko­wie i we Wro­cła­wiu.

Luksusowe jeszcze czekają

Seg­ment luk­su­so­wych ho­te­li ro­śnie na ca­łym świe­cie. We­dług bran­żo­we­go por­ta­lu e-ho­te­lar­stwo po­wo­łu­ją­ce­go się na Top HotelProjects, w ro­ku 2012 na świe­cie bę­dzie otwar­tych 2358 no­wych ho­te­li sie­cio­wych i du­żych nie­za­leż­nych o stan­dar­dzie cztery i pięć gwiaz­dek. Rok wcze­śniej otwar­to w tych seg­men­tach 1375 ho­te­li.

We­dług Ja­nu­sza Mi­tul­skie­go, part­ne­ra w Hor­wath HTL, w Pol­sce bę­dą się po­ja­wiać ho­te­le kla­sy śred­niej (np. Ho­li­day Inn czy Hil­ton Gar­den Inn), któ­re bę­dą dzia­łać jako czterogwiazd­ko­we, a tak­że kla­sy wyż­szej (Roy­al Tu­lip, She­ra­ton, Pul­l­man), speł­nia­ją­ce stan­dard pięciogwiazd­ko­wy. Te ostat­nie jed­nak – ze wzglę­du na ocze­ki­wa­nia firm (nie po­zwa­la­ją de­le­go­wa­nym pra­cow­ni­kom no­co­wać w pięciu gwiazd­kach) – bę­dą ka­te­go­ry­zo­wa­ne ja­ko czterogwiazd­ko­we.

Mniej na­to­miast bę­dzie ho­te­li kla­sy niż­szej luk­su­so­wej (Hil­ton, InterContinental) oraz luk­su­so­wej (Fo­ur Se­asons, Kem­pin­sky). – Z na­szych in­for­ma­cji wy­ni­ka, że sie­ci luk­su­so­we są za­in­te­re­so­wa­ne np. War­sza­wą. Ale niski po­ziom cen oraz sła­ba per­spek­ty­wa ich wzro­stu w ciągu trzech, czterech lat poda­ją w wąt­pli­wość opła­cal­ność ta­kich in­we­sty­cji – twier­dzi Mi­tul­ski.

Polacy awansują w gwiazdkach

W grud­niu ubiegłego ro­ku śred­nia ce­na po­ko­ju w pol­skim ho­te­lu wy­no­si­ła 65,6 eu­ro, podczas gdy w Cze­chach i na Sło­wa­cji po­nad 71 eu­ro, w Au­strii i Niem­czech 92, we Wło­szech 126. – Ce­ny są zbyt ni­skie, nie po­zwa­la­ją na­wet na prze­pro­wa­dza­nie re­mon­tów – do­wo­dzi Ta­de­usz Go­łę­biew­ski, wła­ści­ciel czterogwiazd­ko­wych ho­te­li Go­łę­biew­ski. W dodatku – zda­niem Ja­na Wój­ci­kie­wi­cza, wła­ści­cie­la gdań­skie­go Hil­to­na – na ryn­ku, mi­mo stop­nio­wej po­pra­wy sy­tu­acji, wciąż moż­na się spo­dzie­wać za­wi­ro­wań.

Ho­te­la­rzom sprzy­ja jednak wzrost fre­kwen­cji. We­dług fir­my ana­li­tycz­nej STR Glo­bal w ho­te­lach Eu­ro­py Wschod­niej w 2011 r. wy­ko­rzy­sta­nie po­koi wzro­sło o 6,3 proc. w ujęciu rok do roku. To po­nad dwa ra­zy wię­cej niż śred­nia w Eu­ro­pie. Po­nad­to w pol­skich ho­te­lach cztero- i pięciogwiazd­ko­wych przy­by­wa Po­la­ków: we­dług Hor­wath HTL w la­tach 2005 – 2010 udział Po­la­ków ko­rzy­sta­ją­cych z ho­te­li cztero- i pięciogwiazd­ko­wych wzrósł z 28 do 42 proc.

– To dla bran­ży do­bry pro­gno­styk, bo ta gru­pa klien­tów da­je ho­te­la­rzom naj­więk­szą sta­bil­ność – pod­kre­śla Mi­tul­ski.

Kry­zys nie szko­dzi luk­su­so­wej czę­ści branży ho­te­lar­skiej. Glo­bal­ne sie­ci zwięk­szy­ły in­we­sty­cje. Także w Pol­sce po­wsta­nie wię­cej ho­te­li kategorii od trzech gwiaz­dek wzwyż, dzia­ła­ją­cych pod pre­sti­żo­wy­mi markami.

12 ho­te­li otwo­rzy w cią­gu za­le­d­wie trzech naj­bliższych lat Hil­ton Worl­dwi­de. Przed ty­go­dniem otwar­to Hamp­ton by Hil­ton w Świ­no­uj­ściu, wkrót­ce ru­szy bu­do­wa ko­lej­ne­go Hamp­to­na w Gdań­sku.

Pozostało 88% artykułu
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: W Grecji Mitsis nie do pobicia
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017 pomaga w pracy agenta
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: „Strelicje" pokonały „Ślicznotkę"
Turystyka
Turcy mają nowy pomysł na all inclusive
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży