Lotnisko w Modlinie dla pasażerów bogatych i biednych

Najpierw na nowym lotnisku w Modlinie będą lądować najzamożniejsi klienci, latający własnymi samolotami. Później przylecą tam pasażerowie tanich linii lotniczych

Publikacja: 11.01.2012 09:23

Lotnisko w Modlinie dla pasażerów bogatych i biednych

Foto: Rzeczpospolita

Dzię­ki ła­god­nej zi­mie bu­do­wa lot­ni­ska dla ta­nich li­nii lotniczych w Mo­dli­nie pod Warszawą wchodzi na ostat­nią pro­stą. Prze­bu­do­wa pa­sa star­to­we­go i dróg ko­ło­wa­nia jest za­awan­so­wa­na w 90 proc., a ter­mi­na­lu pa­sa­żer­skie­go – w 70 proc. Przed­sta­wi­cie­le spół­ki Port Lot­ni­czy Mo­dlin i Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go pod­pi­sa­li wczo­raj umo­wę z Pe­kao SA na emi­sję ob­li­ga­cji wartości 150 mln zł potrzebnych na d­okoń­cze­nie budowy, kosztującej w sumie 300 mln zł.

Bo­ga­cze bez ter­mi­na­lu

– Pierw­sze re­gu­lar­ne lo­ty po­win­ny za­cząć się w lip­cu. Ale zdol­ność ope­ra­cyj­ną osią­gnie­my już pod­czas Eu­ro 2012. Wte­dy od­pra­wi­my pierw­szych pa­sa­że­rów – zapowiada pre­zes spół­ki PL Mo­dlin Piotr Okien­czyc.

W ra­mach usta­lo­ne­go z UEFA po­dzia­łu za­dań, pod­czas Eu­ro 2012 Mo­dlin do­sta­nie tzw. ruch ge­ne­ral avia­tion, czy­li będą tu lądowały ma­łe ma­szy­ny będące własnością lub wynajęte przez zamożnych ki­bi­ców. Pod­czas fa­zy eli­mi­na­cyj­nej War­sza­wa mo­że spo­dzie­wa się du­żej licz­by tzw. bu­si­ness je­tów z ro­syj­ski­mi oli­gar­cha­mi.

– Ma­my du­żo za­py­tań z Ro­sji w spra­wie lą­do­wań i star­tów w Mo­dli­nie  w dni me­czów ich re­pre­zen­ta­cji na Sta­dio­nie Na­ro­do­wym – zdradza pre­zes Okien­czyc. – Nie­któ­rzy wy­stę­pu­ją o zgo­dę na pod­sta­wie­nie li­mu­zyn bez­po­śred­nio na pły­tę, z wcze­śniej­szą od­pra­wą na po­kła­dzie sa­mo­lo­tu.

Warunki stawiane przez bo­ga­czy z Mo­skwy i Sankt Pe­ters­bur­ga mo­gą być Mo­dli­no­wi na rę­kę, bo in­we­stor nie jest pew­ny, czy do ma­ja uda się za­koń­czyć ter­mi­na­l tak, aby dopuściły go do użytku stra­ż po­żar­na i nad­zór bu­dow­la­ny oraz, by dostał cer­ty­fi­kat Urzędu Lot­nic­twa Cy­wil­ne­go. Jak usta­li­li­śmy, port ku­pił na wszel­ki wy­pa­dek kon­te­ne­ro­wy ter­mi­nal do prowadzenia kon­tro­li bez­pie­czeń­stwa i od­pra­wy bi­le­to­wo-pasz­por­to­wej dla 20 osób jed­no­cze­śnie.

A kto bę­dzie la­tał z Mo­dli­na po za­koń­czeniu Eu­ro 2012? We­dług pre­ze­sa Okien­czy­ca, PL Mo­dlin fi­na­li­zu­je roz­mo­wy z  ta­ni­mi prze­woź­ni­ka­mi, w tym z ir­landz­kim Ry­ana­irem.  Pre­zes przy­zna­je, że to  „wy­jąt­ko­wo trud­ny" part­ner do ne­go­cja­cji.

Mo­dlin kon­tra Okę­cie

Urząd Mar­szał­kow­ski za­kła­da, że w 2013 r. Mo­dlin od­pra­wi około 1,5 mln pa­sa­że­rów. Port bę­dzie ofe­ro­wał niż­szy stan­dard niż lot­ni­sko Cho­pi­na, ale prze­bi­je je niż­szy­mi opła­ta­mi i moż­li­wo­ścią przyj­mo­wa­nia sa­mo­lo­tów 24 go­dzi­ny na do­bę (na Okę­ciu lą­do­wa­nie w no­cy jest za­ka­za­ne z po­wo­du ogra­ni­czenia  ha­ła­su).

W zeszłym ro­ku lot­ni­sko Cho­pi­na odprawiło 9,3 mln pasażerów, to drugi wynik w jego historii. Por­ty Lot­ni­cze sza­cu­ją, że w 2013 r. z po­wo­du otwarcia Mo­dli­na liczba pa­sa­że­rów na Okę­ciu spadnie o około 5 proc. – Każde lot­ni­sko jest dla in­nych pa­sa­że­rów, więc bę­dą się uzu­peł­nia­ły. Mo­dlin przy­dał­by się np. pod­czas awa­ryj­ne­go lą­do­wa­nia ka­pi­ta­na Ta­de­usza Wro­ny, po któ­rym nasz port zo­stał  za­mknię­ty na 33 go­dzi­ny – mó­wi dy­rek­tor lotniska  Mi­chał Ma­rzec.

Czym i jak do­je­chać

Z Mo­dli­na do War­sza­wy moż­na do­je­chać przez most w No­wym Dwo­rze Maz. i kra­jo­wą „sió­dem­ką" przez Ło­mian­ki al­bo dro­gą nr 61, Mo­dliń­ską i mo­stem Gro­ta-Roweckiego.

Ale jak omi­nąć kor­ki??Mar­sza­łek Ma­zow­sza Adam Stru­zik obie­cy­wał na Eu­ro 2012 pod­ziem­ną sta­cję ko­le­jo­wą przy ter­mi­na­lu i łącz­nik z li­nią PKP?od stro­ny Le­gio­no­wa do dworców Gdań­skie­go i Wschod­nie­go. Jednak dla tej in­we­sty­cji urzęd­ni­cy nie ma­ją jesz­cze na­wet de­cy­zji śro­do­wi­sko­wej. Prze­targ „Projek­tuj i bu­duj" zo­stał na ra­zie od­wo­ła­ny.

Co naj­mniej do 2014 r. spod ter­mi­na­lu będą więc podstawiane au­to­bu­sy wa­ha­dło­we, któ­re będą dowozić  pa­sa­że­rów ­do sta­cji No­wy Dwór Maz. i do po­cią­gów Ko­lei Ma­zo­wiec­kich (aż 6 km od ter­mi­na­lu). We­dług wi­ce­mar­szał­ka Krzysz­to­fa Strzał­kow­skie­go, nie jest jesz­cze prze­są­dzo­ne, czy nie po­ja­dą do wy­re­mon­to­wa­ne­go przy­stan­ku PKP Mo­dlin.

Modlin z certyfikatem

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał 11.01.12 Mazowieckiemu Portowi Lotniczemu Warszawa-Modlin Certyfikat Instytucji Zapewniającej Służby Żeglugi Powietrznej.

Dokument jest potwierdzeniem, że lotnisko w Modlinie spełnia europejskie wymogi do zapewnienia lotniskowej służby informacji powietrznej (AFIS) w strefie ruchu lotniskowego (ATZ). Służba informacji powietrznej jest podstawową formą służby ruchu lotniczego dostępną dla wszystkich statków powietrznych. Jest ona ustanowiona w celu udzielania wskazówek i informacji istotnych dla bezpiecznego i efektywnego wykonania lotu. Certyfikat ważny jest do 4 stycznia 2013 r.

Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: W Grecji Mitsis nie do pobicia
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017 pomaga w pracy agenta
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: „Strelicje" pokonały „Ślicznotkę"
Turystyka
Turcy mają nowy pomysł na all inclusive
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek