OLT Express za trzy lata na plusie

Należąca do funduszu kapitałowego Amber Gold linia lotnicza OLT Express ma zacząć na siebie za­ra­biać w 2014 ro­ku, a pierw­sze zy­ski przy­nieść rok później

Publikacja: 30.06.2012 09:36

OLT Express za trzy lata na plusie

Foto: Internet

W tym ro­ku st­rata spół­ki wy­niesie około 120 mln zł, w ko­lej­nym - 80 mln zł - zapowiadają  przed­sta­wi­cie­le OLT Express. Do 2014 ro­ku, gdy przewoźnik zacznie na siebie zarabiać, właściciel będzie musiał do niej dokładać.

Li­nia lot­ni­cza po­wsta­ła w 2011 ro­ku. Fun­dusz ka­pi­ta­ło­wy Am­ber Gold prze­jął i połączył dwie linie - OLT Je­ta­ir i czarterową Yes Air­ways. Za­ku­py te kosz­to­wa­ły go 63 mln zł.  Jednak łączne wydatki fun­du­szu na uru­cho­mie­nie nowego prze­woź­ni­ka się­gnę­ły około 200 mln złotych.

OLT  Express posta­wił na ob­słu­gę tras krajowych - zaproponował wiele połączeń między du żymi miastami. Bardzo szybko jednak ogłosił również listę swoich rejsów mię­dzy­na­ro­do­wych, które mają ruszyć jesienią. Oferuje 12 połączeń do eu­ro­pej­skich miast z Byd­gosz­czy, 13 z Gdań­ska i 17 z War­sza­wy.

Z po­cząt­kiem czerw­ca zaczął już sprzedawać bilety na po­łą­cze­nia kra­jo­we w se­zo­nie  zi­mo­wym 2012 - 2013.

Ludzi chętnie korzystają z tanich lotów. – Przed­sta­wi­cie­le li­nii lotniczej sy­gna­li­zu­ją nam, że sprze­daż na po­łą­cze­nia uru­cha­mia­ne zi­ma jest du­żo lep­sza niż się spo­dzie­wa­li – mó­wi Łu­kasz Si­ko­ra, rzecz­nik rze­szow­skie­go lot­ni­ska.

Naj­tań­sze bi­le­ty OLT Express sprze­da­je po 99 zł. Ty­le kosz­tu­je połowa bi­le­tów w każdym samolocie. Ko­lej­ne taryfy opiewają już na 199  zł -  649  zł za lot w jed­na stro­nę. Ceny bi­le­tów na po­łą­cze­nia za­gra­nicz­ne roz­po­czy­na­ją się od 149 zł ze wszyst­ki­mi opła­ta­mi.

Co­raz gło­śniej mó­wi się, że ro­lę hu­bu linii OLT Express ma peł­nić gdań­skie lot­ni­sko (Amber Gold jest spółką gdańską). OLT Express, mi­mo zna­czą­cej pu­li ni­skich cen nie po­zy­cjo­nu­je sie ja­ko ta­ni prze­woź­nik. Ma zróż­ni­co­wa­ną flo­tę (ope­ru­je za­rów­no ma­szy­na­mi Air­bus jak i ATR), w  ce­nę wli­czo­ny jest po­si­łek  i na­po­je na po­kła­dzie. Nie ma także dra­stycz­nych ob­ostrzeń do­ty­czą­cych ba­ga­żu pod­ręcz­ne­go.

Eks­per­ci wskazują, że z ekonomicznego punktu widzenia pu­la ta­nich bi­le­tów w każdym samolocie jest za duża, by rejsy były opłacalne. Z kolei moc­ną stro­ną li­nii, zda­niem przed­sta­wi­cie­li lot­nisk i branżowych fachowców, jest re­ago­wa­nie na po­trze­by ryn­ku i roz­wi­ja­nie usług do­dat­ko­wych, ta­kich jak np. uru­cho­mie­nie przez przewoźnika wy­po­ży­czal­ni sa­mo­cho­dów. Na ko­rzyść OLT dzia­łać też będzie efekt ska­li – nowe połączenia i skomunikowanie rejsów międzynarodowych z rozkładem lotów krajowych może przysporzyć klientów. Generalnie jednak, zdaniem ludzi z branży, założenie, że za trzy lata OLT zacznie zarabiać jest zbyt optymistyczne.

W tym ro­ku st­rata spół­ki wy­niesie około 120 mln zł, w ko­lej­nym - 80 mln zł - zapowiadają  przed­sta­wi­cie­le OLT Express. Do 2014 ro­ku, gdy przewoźnik zacznie na siebie zarabiać, właściciel będzie musiał do niej dokładać.

Li­nia lot­ni­cza po­wsta­ła w 2011 ro­ku. Fun­dusz ka­pi­ta­ło­wy Am­ber Gold prze­jął i połączył dwie linie - OLT Je­ta­ir i czarterową Yes Air­ways. Za­ku­py te kosz­to­wa­ły go 63 mln zł.  Jednak łączne wydatki fun­du­szu na uru­cho­mie­nie nowego prze­woź­ni­ka się­gnę­ły około 200 mln złotych.

Pozostało 80% artykułu
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: W Grecji Mitsis nie do pobicia
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017 pomaga w pracy agenta
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: „Strelicje" pokonały „Ślicznotkę"
Turystyka
Turcy mają nowy pomysł na all inclusive
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy