Agroturystyka nie jest działalnością rolniczą

Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski KS Krzysztof Skłodowski

Świadczenie usług polegających na wynajmie pokoi dla letników w gospodarstwie wiejskim i na wyżywieniu tych osób jest działalnością gospodarczą i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych określonych w ustawie o VAT

Czy świadczenie przez rolnika usług agroturystycznych jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT? – pyta czytelnik.

Podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności (art. 15 ust. 1 ustawy o VAT).

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Świadczenie usług agroturystycznych mieści się zatem w definicji działalności gospodarczej. W przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie, za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy VAT (art. 96 ust. 4 ustawy o VAT).

Działalności w zakresie agroturystyki nie można jednak zakwalifikować w VAT jako działalności rolniczej. Działalność rolnicza oznacza bowiem produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin in vitro, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych (zob. art. 2 pkt 15 ustawy o VAT).

Dostawa produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Agroturystyka nie jest jednak działalnością rolniczą. Rolnik, który świadczy usługi agroturystyczne, wykonuje odpłatnie usługi w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT. Całokształt czynności podejmowanych przez niego w zakresie świadczenia tych usług mieści się więc w pojęciu działalności gospodarczej zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Działalność polegająca na świadczeniu usług agroturystycznych nie jest zatem zwolniona z VAT jako działalność rolnicza, tylko podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych określonych w ustawie o VAT.

Autor jest doradcą podatkowym. Podstawa prawna: art. 2 pkt 15, art. 8, art. 15 ust. 1 i 2 oraz art. 96 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 710 ze zm.).

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Odnalazł się właściciel bagażu na lotnisku

Odnalazł się właściciel bagażu pozostawionego na Lotnisku Chopina, z powodu którego ewakuowano 300 osób ...

Gdańsk: W tym roku obsłużymy ponad 5 milionów pasażerów

O 15 procent więcej pasażerów niż rok wcześniej obsłużyło lotnisko w Gdańsku. Było to ...

Hilton: Mamy 100 tysięcy, chcemy jeszcze 40

Stu tysiącami pokojów w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki może pochwalić się Hilton. ...

Grecos zmniejsza prowizje, agenci protestują

Biuro podróży Grecos zmienia warunki prowizyjne swoim agentom. – Dostosowujemy je do rynku – ...

Arabia Saudyjska: Turystyka zamiast ropy

34 tysiące kilometrów kwadratowych, 50 wysp i 35 tysięcy nowych miejsc pracy – obejmuje ...

Ukraina – polscy turyści w szpitalu z zatruciem

34 turystów, w tym 11 Polaków, przebywających w ośrodku wypoczynkowym w ukraińskich Karpatach, trafiło ...