Emilewicz proponuje program osłonowy dla firm, w tym dla turystycznych

Tanie pożyczki z BGK, odroczenie płacenia składek na ZUS i VAT-u, nowy sposób rozliczana strat – to projektowane przez rząd formy pomocy dla przedsiębiorców, w tym turystycznych.

Publikacja: 10.03.2020 18:51

Emilewicz proponuje program osłonowy dla firm, w tym dla turystycznych

Foto: Fot. materiały prasowe

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała po dzisiejszym posiedzeniu rządu, że w przyszłym tygodniu przedstawi projekt specjalnej ustawy, która będzie miała ulżyć przedsiębiorcom w dobie kryzysu wywołanego koronawirusem.

– Sytuacja jest najpoważniejsza od 2008 r., dlatego rząd podejmuje działania, które minimalizują skutki epidemii – mówiła Emilewicz na konferencji w Kancelarii Premiera. – Najbliższe tygodnie są nieprzewidywalne, ale chcemy zapewnić przedsiębiorców, że wsłuchujemy się w ich potrzeby. Wśród planowanych rozwiązań są też takie, jakie postulowała branża turystyczna podczas wczorajszego spotkania w Ministerstwie Rozwoju.

CZYTAJ: Rząd zaproponuje, jak opanować tsunami w turystyce

Specustawa ma zawierać pakiet działań osłonowych dla przedsiębiorstw. Przede wszystkim mają one pomóc im w utrzymaniu płynności finansowej. Będą to takie rozwiązania jak:

– odroczenie należności w podatkach i składkach. Jak mówiła, firmy w kłopotach mogą poprosić o rozłożenie na raty, odroczenie płatności lub nawet umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne i takich podatków jak PIT, CIT, VAT. Takie możliwości dają już obecne przepisy, a nowością będzie zniesienie tzw. opłaty prolongacyjnej;

– na 1 lipca przesunięty został termin wdrożenia nowego JPK VAT i rozwiązań związanych z praniem brudnych pieniędzy;

– nowy sposób rozliczana strat dla podatników – straty za 2020 r. będzie można odliczać od podatku należnego za 2019 roku.

– uruchomienie tanich pożyczek i gwarancji dla przedsiębiorstw przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Rozszerzony zostanie zakres pomocy de minimis z obecnych 60 do 80 procent, a wartość takiej pomocy wzrośnie z 200 do 500 tysięcy euro (na taki mechanizm ma wyrazić zgodę Komisja Europejska).

– zniesienie kar w ramach zamówień publicznych za niewykonanie zlecenia w wypadku problemów wywołanych koronawirusem.

Minister przyznała, że obecnie nie jest w stanie oszacować wiarygodnie skutków epidemii i jej wpływu na gospodarkę. – Kilka dnia temu szacowaliśmy, że ten wpływ na tempo wzrostu nie będzie większy niż 0,2-03 punkty procentowe, dziś nasze szacunki to od 0,5 do 1,3 punktu procentowego – o tyle może wyhamować wzrost w tym roku – mówiła Emilewicz. – To nie oznacza recesji i kryzysu, to oznacza, że nasza gospodarka wciąż rozwija się szybko, w tempie około 2 procent rocznie – podkreśliła.

Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, poinformowała na tej samej konferencji, że miliard złotych wsparcia otrzymają pracodawcy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zapowiedziała ułatwienia w sięganiu po wsparcie z Funduszu – o dofinansowanie będą się mogły starać firmy, których obroty spadną co najmniej o 15 procent. Co ważne, będzie brana pod uwagę ich sytuacja finansowa z ostatnich dwóch miesięcy, a nie z ostatniego pół roku, jak jest obecnie w przepisach.

Minister wskazała, że o dofinansowanie z FGŚP będą mogli wystąpić pracodawcy, którzy wprowadzą ograniczenia w zakresie czasu pracy i efektywności.

Minister Emilewicz pytana o ewentualną nowelizację budżetu państwa na 2020 r. odpowiedziała: „Jesteśmy jeszcze przed przyjęciem ostatecznej wersji ustawy budżetowej. Dopiero po jej przyjęciu, będziemy mogli mówić o jakiejkolwiek korekcie. Dziś nie planujemy takiej zmiany, bo nie ma wiarygodnych danych”. A wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur dodał, że wedle danych resortu finansów wpływy budżetu za styczeń i luty są jeszcze relatywnie dobre. W jego ocenie, wpływ epidemii będzie widać dopiero od marca, stąd trudno na razie mówić o konieczności zmieniania budżetu.

PROPOZYCJE MINISTER JADWIGI EMILEWICZ

Pakiet osłonowy

Projekt pakietu osłonowego dla przedsiębiorców będzie zawierał propozycje zmian legislacyjnych. Mają one poprawić sytuację przedsiębiorców m.in. poprzez:

– Ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS

– Poprawę płynności finansowej firm –  instrumenty finansowe dla firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów

– Ochronę i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów.

Wymaga to m.in. nowelizacji ustaw dotyczących: VAT, udzielania pomocy publicznej w tym pomocy de minimis, wsparcia BGK, szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Odroczenia w płatnościach

– ułatwianie rozliczenia VAT – przesunięcie wejścia w życie z 01.04. 2020 na 01.07.2020 r. nowego JPK

– ułatwienia w split payment,

– przesunięcie z 01.04 na 01.07.2020 r. terminu obowiązku wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy)

– wcześniejsze zwroty VAT,

– ułatwienia zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej,

– zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek w stosunku do branż dotkniętych skutkami kryzysu,

– zniesienie opłaty prolongacyjnej,

– zmiana schematu pomocy publicznej, rozszerzenie dla MŚP i dużych firm.

Poprawa płynności finansowej

– odliczenie „wstecz” straty od dochodu (tj. straty z 2020 od 2019) – stratę poniesioną z działalności gospodarczej w danym roku możemy odjąć od dochodu osiągniętego w ciągu następnych pięciu lat

– wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów – działania BGK

– udzielanie pomocy w ramach pomocy de minimis. Obecnie kwota udzielanych przez BGK gwarancji de minimis nie może stanowić więcej niż 60% kwoty kredytu i przekroczyć kwoty 3,5 mln zł (jednostkowa gwarancja) – postulat zwiększenia gwarancji do 80% kwoty kredytu.

– dopłaty do oprocentowania kredytów  -poprzez rozszerzenie zakresu funduszu klęskowego o epidemię.

Ochrona i wsparcie rynku pracy

Zaproponujemy nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Chcemy ułatwień dla przedsiębiorców, którzy znajdują się w kryzysie. Postulujemy skrócenie – z 6 do 3 miesięcy – okresu kryzysu, który uprawnia do objęcia wsparciem. Przy czym kryzys oznacza spadek obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o 15%.

W przypadku przestoju, pracownikom takiego przedsiębiorcy, przysługiwałoby:

– świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne

– oraz wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zasiłki chorobowe i opiekuńcze

Przedsiębiorca z ubezpieczeniem chorobowym, który w związku z koronawirusem nie może wykonywać działalności gospodarczej, otrzyma z ZUS zasiłek chorobowy na ogólnych zasadach, tj. jeżeli otrzyma zwolnienie lekarskie albo decyzję państwowego inspektora sanitarnego o kwarantannie lub izolacji.

Przedsiębiorca otrzyma także zasiłek opiekuńczy, jeśli sprawuje osobistą opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny (zwolnienie lekarskie), dzieckiem objętym izolacją lub kwarantanną (decyzja sanepidu), albo dzieckiem do lat 8 w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły (oświadczenie ubezpieczonego).

Jeśli nieprzewidziane zamknięcie placówki jest związane z koronawirusem, przyjęta specustawa przewiduje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni z tego tytułu.

ZUS – obecnie dostępne ulgi w spłacie lub umorzenia należności z tytułu składek

Przepisy prawa oraz działania ZUS wspierają przedsiębiorców w obliczu ewentualnych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej na kilka sposobów.

Przedsiębiorcy, których dotykają opóźnienia lub brak realizacji dostaw, zatory płatnicze, absencja pracowników związane ze wzrostem zachorowalności lub czynnościami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli, mogą liczyć na pomoc ZUS: odroczenie terminu płatności składek, układ ratalny, umorzenie należności.

Odroczenie terminu płatności składek – jeśli przedsiębiorca ma problem z opłaceniem w ustawowym terminie składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Przedsiębiorca nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną.

Układ ratalny – jeśli przedsiębiorca ma zadłużenie z tytułu składek i nie może go spłacić jednorazowo, może złożyć wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. Przedsiębiorca nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Po podpisaniu układu ewentualne postępowanie egzekucyjne zostaje zawieszone.

Umorzenie należności – jeśli przedsiębiorca poniósł straty materialne w wyniku nadzwyczajnego zdarzenia, które powoduje, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia działalności. Umorzeniu podlegają wyłącznie należności z tytułu składek za siebie. Umorzone składki i okres nie będą się liczyć przy ustalaniu prawa do świadczeń.

W placówkach ZUS działają doradcy ds. ulg i umorzeń. Udzielają oni informacji oraz pomagają skompletować i wypełnić dokumenty. Z doradcą można porozmawiać telefonicznie lub umówić się na spotkanie.

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała po dzisiejszym posiedzeniu rządu, że w przyszłym tygodniu przedstawi projekt specjalnej ustawy, która będzie miała ulżyć przedsiębiorcom w dobie kryzysu wywołanego koronawirusem.

– Sytuacja jest najpoważniejsza od 2008 r., dlatego rząd podejmuje działania, które minimalizują skutki epidemii – mówiła Emilewicz na konferencji w Kancelarii Premiera. – Najbliższe tygodnie są nieprzewidywalne, ale chcemy zapewnić przedsiębiorców, że wsłuchujemy się w ich potrzeby. Wśród planowanych rozwiązań są też takie, jakie postulowała branża turystyczna podczas wczorajszego spotkania w Ministerstwie Rozwoju.

Pozostało 93% artykułu
Nowe Trendy
Nad greckimi plażami pojawiły się drony. Za co władze będą wplepiać kary?
Nowe Trendy
Majorka: Turyści, nie chcemy was!
Nowe Trendy
Izrael dofinansuje inwestycje służące turystyce. Na razie goście omijają ten kraj
Nowe Trendy
Posłowie: Gdzie ta opłata turystyczna? Ministerstwo: Spokojnie, pracujemy nad nią
Nowe Trendy
Rząd Majorki zbada pojemność turystyczną wyspy. Redukcja łóżek przesądzona
Nowe Trendy
Po Austrii turyści będą jeździć (prawie) za darmo. „Staniemy się przykładem”