Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szlachta ogłosił nabór na stanowisko wiceprezesa. Do jego obowiązków będzie należeć współtworzenie rocznych i wieloletnich planów działania organizacji i „występowanie na zewnątrz POT w sprawach należących do zakresu działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, w granicach udzielonego pełnomocnictwa” – pisze POT w ogłoszeniu.

Kandydat musi mieć polskie obywatelstwo, tytuł magistra lub równorzędny, kompetencje kierownicze, wykształcenie i wiedzę z zakresu turystyki i promocji turystycznej, co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni na stanowisku kierowniczym, znać biegle angielski, korzystać z pełni praw publicznych i nie może być karany. Termin składania dokumentów poświadczających, że kandydat spełnia wszystkie wymagania, upływa 31 maja o godzinie 17.

CZYTAJ TEŻ: Agnieszka Jędrzejczyk-Wojciechowska wiceprezes POT

Nabór jest pięcioetapowy. Powołany przez prezesa POT zespół analizuje najpierw pod kątem formalnym złożone dokumenty, potem sprawdza kwalifikacje kandydata (rozmowa, możliwy także pisemny test), a następnie przedstawia trzy kandydatury prezesowi, który, po zasięgnięciu opinii Rady POT, wybiera swojego zastępcę.

Prezes POT Rafał Szlachta ma obecnie dwóch zastępców: Annę Salamończyk-Mochel, odpowiedzialną za wdrożenie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, i Arkadiusza Oponia, który nadzoruje działanie biura administracyjnego (zamówienia publiczne, magazyn materiałów promocyjnych, transport) i finansowo-ekonomicznego (księgowość).

ZOBACZ TAKŻE: POT ma nowego wiceprezesa