Tak prognozuje Eurocontrol, unij­na agen­cja za­rzą­dza­ją­ca eu­ro­pej­skim nie­bem. Właśnie poprawiła ona swoje pro­gno­zy ru­chu lot­ni­cze­go. Jesz­cze dwa mie­sią­ce te­mu sza­co­wa­ła, że w tym ro­ku licz­ba star­tów i lą­do­wań wzro­śnie o 2,5 proc. w po­rów­na­niu z ro­kiem 2011. Obec­ne sza­cun­ki prze­wi­du­ją wzrost o 1,6 proc. Po­wo­dem obniżenia przewidywań są znacz­ne spad­ki licz­by ope­ra­cji lot­ni­czych w ostat­nich dwóch mie­sią­cach 2011 r. Generalnie to efekt ko­lej­nej fa­li spo­wol­nie­nia go­spo­dar­cze­go.

W paź­dzier­ni­ku  2011 r. unij­ni eks­per­ci sza­co­wa­li, że mi­nio­ny rok za­koń­czy się wzro­stem licz­by lo­tów o 4,5 proc. w porównaniu z 2010. Jednak naj­now­sze da­ne wska­zu­ją, że ruch wzrósł za­le­d­wie o 3,3 proc.

Du­żo bar­dziej opty­mi­stycz­ne niż dla ca­łe­go ryn­ku na kontynencie, są pro­gno­zy dla Pol­ski. Jak po­da­je Pol­ska Agen­cja Że­glu­gi Po­wietrz­nej, wzrost licz­by ope­ra­cji lot­ni­czych za­czy­na­ją­cych się lub koń­czą­cych w Pol­sce mo­że się­gnąć na­wet 14,7 pro­cent. Będzie mieć w tym duży udział Euro 2012.

– We­dług Eu­ro­con­trol licz­ba lo­tów w ru­chu tran­zy­to­wym przez Pol­skę wzro­śnie w przy­szłym ro­ku o 7,18 proc. – mówi Grze­go­rz Hle­bo­wicz, rzecz­nik PAŻP.

Jak po­da­je Hle­bo­wicz, do połowy grudnia 2011 ro­ku PAŻP odnotowała po­nad 600 ty­się­cy ope­ra­cji lot­ni­czych, czyli o 9,2 proc. wię­cej niż w ro­ku 2010.