PIT: Jako jedyni stoimy na straży dobrego prawa dla branży

Ograniczenie sprzedawania ubezpieczeń turystycznych przez agentów, uciążliwe obowiązki przekazywania danych pasażerów lotniczych,
utrzymanie obowiązku podawania precyzyjnych informacji o terminie rozpoczęcia i zakończenia imprezy – to niektóre z „absurdów legislacyjnych” przed którymi ochronił branżę PIT

Publikacja: 29.05.2017 13:39

PIT: Jako jedyni stoimy na straży dobrego prawa dla branży

Foto: ROL

Rada Naczelna Polskiej Izby Turystyki opublikowała na stronie internetowej tej organizacji sprawozdanie za rok 2016 o działaniach Rady Naczelnej, prezydium, biura wykonawczego i oddziałów PIT.

Jak stwierdza organizacja w komunikacie, rok 2016 był dla niej jednym z najbardziej aktywnych okresów, jeśli chodzi działania legislacyjne. Pokazał, że jak ważna jest izba, jako instytucja pilnująca interesów branży. „W wielu wypadkach to wyłącznie Izba stała pomiędzy branżą turystyczną a absurdami prawnymi, które (…) mogłyby sparaliżować działalność przedsiębiorców. Gdyby nie ostry sprzeciw PIT (…) projekty najważniejszych dla branży turystycznej ustaw mogły zawierać m.in:

– ograniczenie możliwości dystrybucji ubezpieczeń turystycznych przez biura podróży

– obowiązek objęcia opiekunów grup minimalną stawką godzinową

– uciążliwe dla agentów i touroperatorów obowiązki dotyczące przekazywania danych pasażerów lotniczych

– obowiązek uzyskiwania kosztownych gwarancji bankowych przez agentów IATA

– utrzymanie obowiązku zawierania w umowie o imprezę turystyczną precyzyjnych informacji o terminie rozpoczęcia i zakończenia imprezy.

PIT zdołała też wprowadzić kilka korzystnych zmian do ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym – zauważa w komunikacie – mimo bardzo nieprzychylnej postawy urzędników Ministerstwa Sportu i Turystyki.

PIT nadal angażuje się w prace legislacyjne. Trwają właśnie prace nad kolejnymi aktami prawnymi, w tym nad ustawą o imprezach turystycznych, „a Izba dalej spełnia swoją rolę bufora pomiędzy branżą turystyczną a szkodliwym prawodawstwem”. Choć ministerstwo dało zaledwie 10 dni roboczych na zgłoszenie opinii, PIT przygotował kilkadziesiąt uwag i poprawek. Ta sprawność wynika z „przygotowania merytorycznego i wieloletniej pracy ekspertów”.

Co jeszcze znalazło się w sprawozdaniu za poprzedni rok, wyjaśnia dalsza część komunikatu.

„Miliony zaoszczędzone na stawce minimalnej

Dzięki działaniom PIT touroperatorzy zaoszczędzą miliony złotych rocznie, nie mając obowiązku trzymania się ustawowej minimalnej stawki godzinowej dla opiekunów grup turystycznych. Piloci i przewodnicy również – wbrew pierwszemu wrażeniu – zyskają na wyłączeniu spod zakresu ustawy, ponieważ gdyby ta weszła w życie w proponowanym kształcie, touroperatorzy byliby zmuszeni do zatrudniania ich na o wiele gorszych warunkach bądź nie byliby w ogóle w stanie prowadzić działalności. Projekt ustawy o minimalnej stawce godzinowej za pracę na umowę-zlecenie i w ramach samozatrudnienia został 21 lipca 2016 przyjęty w Senacie.

Agent dalej sprzeda ubezpieczenie turystyczne

Dzięki działaniom PIT agenci turystyczni nie zostaną wyeliminowani z rynku sprzedaży ubezpieczeń turystycznych. Po osiągnięciu kompromisu na poziomie europejskim, PIT była jedyną instytucją branżową zaangażowaną w prace na szczeblu krajowym. Ponieważ dyrektywa, z zapisów której udało się wyłączyć agentów turystycznych, ma charakter minimalnej harmonizacji, Polska ma prawo na poziomie krajowym wprowadzić ostrzejsze przepisy. Takie też były plany Ministerstwa Finansów, jednak po interwencji Izby, branża turystyczna będzie wyłączona spod przepisów ustawy.

Cios w szarą strefę w turystyce młodzieżowej

Na skutek działań Izby dziesiątki podmiotów organizujących dotychczas nielegalnie wyjazdy dla dzieci i młodzieży zaczęło rejestrować działalność organizatora bądź rezygnować z organizacji wypoczynku. W 2016 roku pozytywnie zakończyły się starania PIT o wprowadzenie szeregu istotnych dla branży zmian w prawie oświatowym. Została zmieniona ustawa o systemie oświaty w aspekcie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Zmiany te weszły w życie przed wakacjami, co w znacznym stopniu poprawiło bezpieczeństwo najmłodszych uczestników imprez turystycznych, jakimi są kolonie i obozy poprzez dokładną weryfikację organizatora przy zgłaszaniu wypoczynku do Kuratorium Oświaty.

Nowa umowa agencyjna z LOT odroczona

Dzięki działaniom PIT PLL LOT odłożył w czasie obowiązek podpisania nowej umowy agencyjnej. Plany zakładały, że od 1 lipca agenci otrzymają do podpisania nową umowę, w której nałożony na nich zostanie obowiązek przekazywania przewoźnikowi wystawionych faktur, na których sprzedawcą będzie wykazany PLL LOT S.A., a wystawcą agent. Ma to związek z wprowadzeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego. PIT we współpracy ze Zrzeszeniem Agentów IATA, podjęła działania mające na celu ochronę interesów agentów. Dzięki prowadzonym negocjacjom termin wprowadzenia nowej umowy został odłożony w czasie, dopóki nie zostanie zawarte porozumienie w tej sprawie.

Biura nie muszą szacować zaliczek

Polska Izba Turystyki wygrała proces w WSA w sprawie marży od zaliczek. W wydanym 12 maja 2016 r. wyroku (sygn. III SA/Wa 1767/15) sąd uchylił niekorzystną interpretację Ministra Finansów potwierdzając stanowisko Polskiej Izby Turystyki oraz słuszność zarzutów przedstawionych w skardze. Zdaniem sądu, otrzymanie zaliczki na poczet świadczonej usługi turystyki opodatkowanej w systemie VAT marża nie rodzi obowiązku podatkowego w podatku VAT, gdyż na moment jej otrzymania nie jest możliwe ustalenie podstawy opodatkowania. Ponadto sąd potwierdził, że obecnie obowiązujące przepisy podatkowe – wbrew opinii Ministra Finansów – nie przewidują obowiązku szacowania podstawy opodatkowania w celu wyliczenia i zadeklarowania przez podatnika świadczącego usługi turystyki należnego podatku VAT. Omawiany wyrok został co prawda wydany w indywidualnej sprawie, jednak utrwalił kształtujący się już kierunek linii orzeczniczej sądów administracyjnym w tym zakresie.

UE nie nałoży nowych obowiązków na agentów

Na skutek lobbingu w ECTAA branża turystyczna została wyłączona spod zakresu Dyrektywy w sprawie PNR, która została przyjęta w kwietniu 2016 r. Dzięki tym staraniom, to kraje członkowskie zdecydują czy nakładać na agentów i touroperatorów obowiązek przekazywania danych pasażerów. Kolejny etap lobbingu odbędzie się na poziomie wdrażania dyrektywy do prawa krajowego, jednak na razie branża uniknęła wprowadzenia tego obowiązku odgórnie na poziomie prawa unijnego.

Agenci IATA zwolnieni z obowiązków

W efekcie działań Polskiej Izby Turystyki – agenci IATA zostali zwolnieni z obowiązku uzyskiwania kosztownych gwarancji bankowych. Pierwszego stycznia 2016 roku weszły w życie nowe, zaostrzone kryteria finansowe oceny agentów IATA w Polsce. Każde biuro – w zależności od osiągniętych wskaźników finansowych – musiało przedstawić o gwarancję bankową, pokrywającą ryzyko sprzedaży biletów. Uzyskanie gwarancji jest bardzo trudne, wymagane są wysokie zabezpieczenia, ponadto gwarancje te są kosztowne. W celu uniknięcia tych bardzo wysokich obciążeń finansowych od 1 stycznia 2016 ponad 80% polskich biur podróży – agentów IATA przystąpiło do programu IATA Agency Default Insurance (ubezpieczenie od ryzyka niewykonania zobowiązania przez agencję IATA). Program ten obejmuje ubezpieczenie 100% rocznej sprzedaży biletów lotniczych, zaś jego koszt dla biura podróży – to 3 zł od jednego sprzedanego biletu

Polski wiceprezes ECTAA

Prezes PIT Paweł Niewiadomski został wiceprezesem Europejskiej Organizacji Związków Biur Podróży (ECTAA) w kadencji 2016-2018. Prezes PIT jest jedynym przedstawicielem naszego regionu oraz krajów Grupy Wyszehradzkiej. Paweł Niewiadomski jest Wiceprezesem ECTAA po raz trzeci. W poprzednich latach pełnił tę funkcję w kadencji 2004 – 2006 oraz w kadencji 2010 – 2012. Dzięki mocnej pozycji PIT w ECTAA udaje się wprowadzić w wielu sprawach polski punkt widzenia, lepiej reprezentować członków na forum międzynarodowym i poruszyć wiele spraw istotnych z punktu widzenia polskiej branży.

Nowi partnerzy międzynarodowi

W 2016 roku Polska Izba Turystyki nawiązała nowe relacje z ważnymi partnerami na arenie międzynarodowej. Nawiązano partnerstwo z grecką firmą North Events, czego efektem było I Forum Polsko-Greckie, podpisano porozumienie o współpracy z Kazachstanem. Przedstawiciele PIT brali udział w formalnych i nieformalnych spotkaniach oraz rozmowach z przedstawicielami m.in.: Dubaju, Cypru, Turcji, Tunezji, Egiptu, Rumunii i Niemiec. Podjęte zostały starania o wspólne organizowanie wydarzeń dla członków izby. Rozmowy te mają zaowocować w latach kolejnych.

Organizacja wydarzeń w kraju

PIT była w 2016 bardzo aktywna jeśli chodzi o organizację i udział w wydarzeniach branżowych w Polsce. Zorganizowano I Kongres Pilotażu i Przewodnictwa, który przyciągnął mnóstwo chętnych. Współorganizowano Kongres Turystyki Polskiej w Świdnicy, a także konferencje w Augustowie i Zabrzu. Przedstawiciele PIT brali udział w spotkaniach, konferencjach o zasięgu ogólnopolskim, reprezentowali izbę podczas targów i posiedzeń komisji sejmowych.

Rozszerzenie oferty szkoleniowej

W roku 2016 PIT była organizatorem i współorganizatorem wielu szkoleń dla branży. Na szczególną uwagę zasługuje kontynuowanie współpracy z Małopolskim Instytutem Studiów Podatkowych i Instytutem Modzelewskiego przy organizacji szkoleń dla branży w sprawie VAT w turystyce. Specjalistyczne spotkania cieszyły się dużym powodzeniem wśród przedsiębiorców, PIT obserwuje ciągłe zapotrzebowanie w branży na tego typu wydarzenia.

Reakcja na sytuacje kryzysowe

W 2016 roku kontynuowano prace nad udoskonaleniem polityki medialnej i informacyjnej, szczegółowo opisane w sprawozdaniu za rok 2015. PIT usprawniła procedurę zarządzania kryzysowego, która w 2016 roku została wdrożona m.in. podczas kryzysu w Turcji w szczycie sezonu letniego. Na skutek wyważonej reakcji PIT i skoordynowanych działań informacyjnych zniwelowano po części negatywny dla branży wydźwięk tych wydarzeń.

Nowoczesna organizacja pracy

Kontynuowano również zmiany w Biurze Wykonawczym PIT. Dokończono wdrożenie CRM Vision i całkowicie oparto pracę już wyłącznie na tym systemie. Dzięki temu pracownicy BW mogą sprawniej administrować bazą danych członków oraz sprawami finansowymi”.

Rada Naczelna Polskiej Izby Turystyki opublikowała na stronie internetowej tej organizacji sprawozdanie za rok 2016 o działaniach Rady Naczelnej, prezydium, biura wykonawczego i oddziałów PIT.

Jak stwierdza organizacja w komunikacie, rok 2016 był dla niej jednym z najbardziej aktywnych okresów, jeśli chodzi działania legislacyjne. Pokazał, że jak ważna jest izba, jako instytucja pilnująca interesów branży. „W wielu wypadkach to wyłącznie Izba stała pomiędzy branżą turystyczną a absurdami prawnymi, które (…) mogłyby sparaliżować działalność przedsiębiorców. Gdyby nie ostry sprzeciw PIT (…) projekty najważniejszych dla branży turystycznej ustaw mogły zawierać m.in:

Pozostało 93% artykułu
Biura Podróży
Rewolucyjna decyzja Bookinga - rezygnuje z klauzuli najniższej ceny
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Biura Podróży
UOKiK: Travelist poprawi informację dla klientów i przyzna im po 50 złotych
Biura Podróży
Coral Travel szkolił i bawił agentów turystycznych podczas Summer Fest 2024
Biura Podróży
Upadłe biuro podróży odwołuje wszystkie wyjazdy. 175 tys. poszkodowanych klientów
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Biura Podróży
Polacy coraz chętniej dzielą wakacje na odcinki. Dokąd wyjadą i ile zapłacą?
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży