W rozporządzeniu znalazły się wśród kodów PKD zawodów, których dokument dotyczy, także kody turystyczne: organizatorów turystyki (79.12.Z), agentów turystycznych (79.11.A), pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A), agentów IATA (79.90.C), hoteli (55.10.Z) i innych obiektów noclegowych (55.20.Z).

Rozporządzenie przewiduje cztery formy pomocy:

  • zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych za grudzień 2020 r. oraz styczeń i luty 2021 r.; dokładny okres zwolnienia uzależniony jest od branży, w której działa dany przedsiębiorca,
  • dofinansowanie wynagrodzenia pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • postojowe,
  • dotację na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorców; dotacja będzie mogła być udzielona maksymalnie dwukrotnie lub trzykrotnie, w zależności od rodzaju przeważającej działalności gospodarczej, którą wykonuje dany przedsiębiorca.

Jakie trzeba spełnić warunki, aby skorzystać z pomocy? Jest ona przeznaczona dla „tych branż polskiej gospodarki, które są obecnie najbardziej dotknięte skutkami kolejnej fali pandemii koronawirusa”.

Głównymi warunkami skorzystania z instrumentów wsparcia jest prowadzenie działalności gospodarczej oznaczonej określonym kodem PKD jako rodzaj przeważającej działalności na dzień 30 listopada 2020 r. oraz wykazanie spadku przychodów o co najmniej 40 proc. w odpowiednich okresach porównawczych.

Rząd zdecydował w nowym rozporządzeniu o:

  • wprowadzeniu dodatkowego okresu, w stosunku do którego możliwe będzie wykazanie spadku przychodów – osoby składające wnioski mogły odnieść się już nie tylko do miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy czy analogicznego miesiąca roku poprzedniego, ale także do września 2020 r.,
  • możliwości uzyskania świadczenia postojowego bez względu na fakt pobrania tego rodzaju wsparcia w przeszłości.

„Celem rozporządzenia, jak również poprzednich tzw. tarcz antykryzysowych jest ochrona przedsiębiorców przed następstwami pandemii COVID-19 oraz wprowadzonych w jej wyniku obostrzeń sanitarnych, co przełoży się w sposób bezpośredni na zwiększenie stabilności makroekonomicznej państwa. Takie działanie wpływa na relacje gospodarcze państw w Unii Europejskiej, jak również na arenie międzynarodowej w perspektywie postpandemicznej”.

– To dodatkowe formy wsparcia dla przedsiębiorców, którzy najdotkliwiej odczuwają skutki pandemii koronawirusa – mówi, cytowany w komunikacie wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin.

Jak czytamy w komunikacie, w sumie państwo przeznaczyło na pomoc w pandemii już 190 miliardów złotych.