Słowacy w drodze na Kasprowy Wierch

Ak­cjo­na­riu­sze spół­ki TMR zde­cy­do­wa­li o wpro­wa­dze­niu jej ak­cji na war­szaw­ską gieł­dę. Gru­pa jesz­cze w tym ro­ku chce prze­jąć Pol­skie Ko­le­je Li­no­we

Publikacja: 24.04.2012 10:08

Słowacy w drodze na Kasprowy Wierch

Foto: Fotorzepa, Pio Piotr Guzik

TMR to naj­więk­sza sło­wac­ka fir­ma tu­ry­stycz­na. Jest wła­ści­cie­lem sta­cji nar­ciar­skich oraz ho­te­li w Ta­trach sło­wac­kich. Jej ak­cje no­to­wa­ne są już na gieł­dzie w Bra­ty­sła­wie. Jed­nak w  związ­ku z roz­wo­jem biz­ne­su spół­ka chce też wejść na par­kiet w War­sza­wie i Pra­dze. W so­bo­tę wal­ne zgro­ma­dze­nie pod­ję­ło uchwa­łę w tej spra­wie. Na ra­zie nie wia­do­mo, czy de­biu­to­wi na GPW bę­dzie to­wa­rzy­szy­ła no­wa emi­sja ak­cji. Na sło­wac­kiej gieł­dzie TMR jest wy­ce­nia­ny na pra­wie 300 mln eu­ro.

Spół­ka za­mie­rza roz­wi­nąć ba­zę nar­ciar­ską po pol­skiej stro­nie Tatr. Po sło­wac­kiej stro­nie za­in­we­sto­wa­ła już ok. 100 mln eu­ro - m.in. w mo­der­ni­za­cję ho­te­li w Ta­trach Ni­skich oraz w no­we tra­sy nar­ciar­skie. Jak za­po­wia­da pre­zes TMR Bo­hus Hla­va­ty, w naj­bli­ższych czte­rech latach spół­ka za­mie­rza za­in­we­sto­wać około 70 mln eu­ro. Pla­nu­je za­rów­no roz­wój or­ga­nicz­ny, jak i prze­ję­cia.

Jesz­cze w tym ro­ku za­mie­rza ku­pić Pol­skie Ko­le­je Li­no­we. W tym ce­lu po­wo­ła­no kon­sor­cjum, w skład któ­re­go, oprócz TMR, wcho­dzą czte­ry gmi­ny: Szczaw­ni­ca, Kry­ni­ca­-Zdrój, Za­wo­ja i Czer­ni­chów. W paź­dzier­ni­ku ubie­głe­go ro­ku stro­ny pod­pi­sa­ły umo­wę. Spo­dzie­wa­ją się, że pry­wa­ty­za­cja za­koń­czy się w tym ro­ku. Wśród za­sad współ­pra­cy znaj­du­je się za­pis, że ka­żda gmi­na wcho­dzą­ca w skład kon­sor­cjum bę­dzie mieć pra­wo we­ta na wy­pa­dek, gdy­by in­we­stor chciał od­sprze­dać lub zli­kwi­do­wać sk­ład­ni­ki ma­jąt­ku le­żą­ce­go ­na te­re­nie tej gmi­ny.

Pol­skie Ko­le­je Li­no­we mia­ły w 2010 r. 45,6 mln zł przy­cho­dów i 5,1 mln zł zy­sku net­to. W mi­nio­nym ro­ku, we­dług wstęp­nych sza­cun­ków, by­ło to od­po­wied­nio: 51,3 mln zł i 9,2 mln zł. Spół­ka jest wła­ści­cie­lem ko­lej­ki m.in. na Ka­spro­wy Wierch i Gu­ba­łów­kę. W su­mie dys­po­nu­je 16 ko­lej­ka­mi i wy­cią­ga­mi. Za­trud­nia 210 osób, a śred­ni zysk w prze­li­cze­niu na jed­ne­go pra­cow­ni­ka wy­no­si po­nad 24 tys. zł. TMR pod­kre­śla, że przy efek­tyw­niej­szym wy­ko­rzy­sta­niu za­so­bów ludz­kich za­trud­nia sześć ra­zy wię­cej osób niż PKL.

W ro­ku ob­ro­to­wym  2010/2011 za­koń­czo­nym  31 paź­dzier­ni­ka 2011 r. fir­ma TMR za­no­to­wa­ła 9,2 mln eu­ro skon­so­li­do­wa­ne­go zy­sku net­to. Za­mie­rza się nim po­dzie­lić z ak­cjo­na­riu­sza­mi. So­bot­nie wal­ne zgro­ma­dze­nie zde­cy­do­wa­ło, że na dy­wi­den­dę zo­sta­nie prze­zna­czo­ne 6,4 mln eu­ro.

Ten rok ob­ro­to­wy też praw­do­po­dob­nie bę­dzie dla sło­wac­kiej spół­ki uda­ny. W I kwar­ta­le (od po­cząt­ku li­sto­pa­da 2011 r. do koń­ca stycz­nia 2012 r.) gru­pa wy­pra­co­wa­ła przy­cho­dy w wy­so­ko­ści 12,2 mln eu­ro. EBIT­DA (zysk ope­ra­cyj­ny plus amor­ty­za­cja) wy­nio­sła 3,4 mln eu­ro. To od­po­wied­nio o 18 proc. i 40 proc. wię­cej niż rok wcze­śniej.

Po Ta­trach rocz­nie wę­dru­je około 3 mi­lio­nów tu­ry­stów. Po pol­skiej stro­nie, w prze­ci­wień­stwie do sło­wac­kiej, nie ma cza­so­we­go za­ka­zu po­ru­sza­nia się po szla­kach wy­so­ko­gór­skich. Ta­trzań­ski Park Na­ro­do­wy ze­zwa­la na ta­ką tu­ry­sty­kę przez ca­ły rok. Tym­cza­sem Sło­wa­cy zamyka­ją góry od li­sto­pa­da do kwiet­nia.

TMR to naj­więk­sza sło­wac­ka fir­ma tu­ry­stycz­na. Jest wła­ści­cie­lem sta­cji nar­ciar­skich oraz ho­te­li w Ta­trach sło­wac­kich. Jej ak­cje no­to­wa­ne są już na gieł­dzie w Bra­ty­sła­wie. Jed­nak w  związ­ku z roz­wo­jem biz­ne­su spół­ka chce też wejść na par­kiet w War­sza­wie i Pra­dze. W so­bo­tę wal­ne zgro­ma­dze­nie pod­ję­ło uchwa­łę w tej spra­wie. Na ra­zie nie wia­do­mo, czy de­biu­to­wi na GPW bę­dzie to­wa­rzy­szy­ła no­wa emi­sja ak­cji. Na sło­wac­kiej gieł­dzie TMR jest wy­ce­nia­ny na pra­wie 300 mln eu­ro.

Pozostało 83% artykułu
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: W Grecji Mitsis nie do pobicia
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017 pomaga w pracy agenta
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: „Strelicje" pokonały „Ślicznotkę"
Turystyka
Turcy mają nowy pomysł na all inclusive
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek
Lotniska
Tadeusz Syryjczyk: Rozbudowa lotniska w Radomiu to wyrzucanie pieniędzy