Kolej tanieje, bo się wlecze

Intercity i Przewozy Regionalne obniżyły ceny biletów. Wymusiła to na nich konkurencja - przewoźnicy samolotowi i autokarowi

Publikacja: 23.12.2011 07:32

Kolej tanieje, bo się wlecze

Foto: Fotorzepa, Marian Zubrzycki

Tań­sze bi­le­ty pod­ró­żni ku­pią na prze­jazd po­cią­ga­mi, któ­rych czas prze­jaz­du wy­dłu­żył się z po­wo­du pro­wa­dzo­nych przez spół­kę PKP Pol­skie Li­nie Ko­le­jo­we re­mon­tów to­rów.

87 zł kosztuje teraz bilet na Intercity z Warszawy do Gdyni. Wcześniejsza cena to 119 zł.

PKP In­ter­Ci­ty obniżyła cenę, mimo że samo musi zapłacić więcej za dostęp torów, którymi zarządzają PKP Pol­skie Li­nie Ko­le­jo­we. – Opła­ta za do­stęp do to­rów wzro­sła o około 30 procent, a czas prze­jaz­du znacz­nie się wy­dłu­żył – mó­wi Ja­nusz Ma­li­now­ski, pre­zes PKP In­ter­Ci­ty. Spół­ka skie­ro­wa­ła ko­lej­ną skar­gę na za­rząd­cę to­rów do sze­fa Urzędu Transportu Kolejowego.

Pre­zes PKP In­ter­ci­ty za­po­wia­dał wcze­śniej, że ob­ni­ży ce­ny bi­le­tów, gdy uda mu się uzy­skać ob­ni­żkę sta­wek do­stę­pu do to­rów. Jed­nak jego de­cy­zję wy­mu­si­ła... inia lotnicza. Ludzie za­czę­li prze­sia­dać się do sa­mo­lo­tów.

Na wciąż wy­so­kie opła­ty za do­stęp do in­fra­struk­tu­ry, mi­mo in­ter­wen­cji UTK, na­rze­ka­ją też Prze­wo­zy Re­gio­nal­ne. – Ob­ni­żki opłat zo­sta­ły wpro­wa­dzo­ne na bar­dzo krót­kich od­cin­kach, o dłu­go­ści kil­ku,kil­ku­na­stu ki­lo­me­trów, tak że prak­tycz­nie te­go nie od­czu­wa­my – mó­wi pre­zes spół­ki Mał­go­rza­ta Ku­czew­ska­-Ła­ska.

Na wie­lu tra­sach re­gio­nal­nych po­cią­gi za­czę­ły prze­gry­wać też z trans­por­tem dro­go­wym, głów­nie bu­sa­mi. – Tam, gdzie po­ja­wia się ta­ka kon­ku­ren­cja, wpro­wa­dza­my „Po­łą­cze­nia w do­brej ce­nie" – mó­wi sze­fo­wa Prze­wo­zów Re­gio­nal­nych. Ostat­nio naj­wię­cej pro­mo­cyj­nych ofert po­ja­wi­ło się w wo­je­wódz­twach łódz­kim i świę­to­krzy­skim.

Tań­sze bi­le­ty pod­ró­żni ku­pią na prze­jazd po­cią­ga­mi, któ­rych czas prze­jaz­du wy­dłu­żył się z po­wo­du pro­wa­dzo­nych przez spół­kę PKP Pol­skie Li­nie Ko­le­jo­we re­mon­tów to­rów.

87 zł kosztuje teraz bilet na Intercity z Warszawy do Gdyni. Wcześniejsza cena to 119 zł.

Pozostało 84% artykułu
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: W Grecji Mitsis nie do pobicia
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017 pomaga w pracy agenta
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: „Strelicje" pokonały „Ślicznotkę"
Turystyka
Turcy mają nowy pomysł na all inclusive
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy