Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało właśnie organizacjom społecznym projekt ustawy O imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. To zupełnie nowa ustawa, która wdroży zasady wyznaczone unijną dyrektywą turystyczną 2015/2302 z listopada 2015 roku i ureguluje ściślej rynek usług turystycznych, w tym nowe zjawisko – usługi powiązane. Ustawa ma zastąpić obecną ustawę O usługach turystycznych w części dotyczącej biur podróży, ale nie tego co obejmuje hotele i przewodników.

Sprzedajesz imprezę, pokaż gwarancję

W ramach wdrożenia przepisów nowej dyrektywy przewiduje się m.in. objęcie obowiązkiem zapewnienia ochrony podróżnemu podmioty oferujące tzw. „pakiety dynamiczne”, w tym powiązane usługi turystyczne. O co chodzi? Kto zamierza sprzedawać klientom usługi turystyczne (niekoniecznie sam je wytworzył, może to być agent korzystający z baz w internecie), które złożą się na imprezę turystyczną, musi mieć taką samą gwarancję (lub inne zabezpieczenie) jak touroperator na wypadek swojego bankructwa.

Nowe przepisy obejmą też podmioty nie będące zarejestrowanymi organizatorami turystyki, ale zajmujące się nieokazjonalnie (w sposób ciągły, częściej niż kilka razy w roku) organizowaniem imprez turystycznych lub oferowaniem powiązanych usług turystycznych na zasadach niekomercyjnych dla dużej grupy podróżnych. Chodzi tu między innymi o wyeliminowanie szarej strefy w postaci komercyjnego organizowania turystyki przez nielicencjonowane i pozbawione gwarancji organizacje, fundacje czy związki religijne.

Zarazem z ustawy wyłączone mają być wycieczki trwające krócej niż 24 godziny, o ile nie przewidują noclegu. Z ustawy będą również wyłączone podróże służbowe, kupione na podstawie umowy generalnej (ogólnej).

Ustawa nakłada na przedsiębiorców obowiązek jeszcze lepszego informowania klientów o treści umowy o udział w imprezie turystycznej i odpowiedzialności organizatora turystyki i „podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych”. Klienci muszą lepiej poznać swoje prawa i możliwość dochodzenia odszkodowania.

Dla nieuczciwych – kary

Nowe w projekcie są przepisy dotyczące procedur administracyjnych, narzędzi monitorowania, zakresu kontroli oraz sankcji administracyjnych i karnych wobec podmiotów oferujących imprezy turystyczne oraz ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, a także zmiana dotychczasowej formuły prowadzenia Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych poprzez dokonywanie wpisów przez marszałków województw bez konieczności akceptowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Ustawa przewiduje wiele kar finansowych, a nawet więzienia, za łamanie określonych w niej przepisów.

Co niemniej ważne, projekt porządkuje i wprowadza nowe definicje pojęć, w szczególności takich jak: usługa turystyczna, impreza turystyczna, turystyczne usługi powiązane czy „nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności” (dawniej określane jako działanie siły wyższej). Precyzyjnie określa konstrukcję umowy o udział w imprezie turystycznej, w tym w zakresie obowiązków informacyjnych, zasad i podstaw dokonywania zmian w cenie, nadto kwestię jej realizacji oraz zasady odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie.

W ramach prowadzenia konsultacji społecznych, ministerstwo rozesłało projekt do 163 organizacji i instytucji: branżowych samorządów gospodarczych, urzędów marszałkowskich, podmiotom sektora bankowo-ubezpieczeniowego, organizacjom zajmującym się ochroną konsumentów, polskim związkom sportowym i związkom wyznaniowym.. Czeka teraz do 16 lutego na ich uwagi. Nowa dyrektywa powinna być wdrożona do polskiego prawa do 1 stycznia 2018 roku, a zmienione przepisy muszą wejść w życie najpóźniej 1 lipca przyszłego roku.

Do projektu będziemy jeszcze wracali w kolejnych publikacjach.