Po tym jak Sejm przyjął ustawę zmieniającą ustawę „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw” podpis prezydenta Andrzeja Dudy zakończył dzisiaj proces legislacyjny.

CZYTAJ TEŻ: Brytyjski agent turystyczny: Trzeba zwrócić klientom pieniądze za vouchery

Nowe przepisy zawierają dwa ważne dla organizatorów turystyki rozwiązania. Jedno przewiduje, że wydawane przez nich w zeszłym roku w zamian za zaliczki na imprezy, które nie doszły do skutki przez pandemię vouchery mają być ważne dwa lata, a nie jak dotąd jeden rok od daty rozpoczęcia anulowanej imprezy. W praktyce często oznacza to jedynie potwierdzenie praktyki, jaka zastosowali touroperatorzy, większość z nich bowiem ogłosiła z własnej woli, że ich vouchery są ważne dwa lata.

Druga zmiana powoduje, że początek spłat rat, jakie mieli wnosić do Turystycznego Funduszu Zwrotów, będzie z kwietnia tego roku przesunięty na styczeń 2022 roku.

Dodatkowo ustawa reguluje umorzenie spłat należności z tytułu pomocy z tarczy antykryzysowej. Umożliwia mianowicie staroście albo dyrektorowi powiatowego urzędu pracy, z urzędu lub na wniosek przedsiębiorcy, umorzyć w całości lub w części spłaty, odroczyć ich termin, rozłożyć na raty określone należności.

ZOBACZ WIĘCEJ: Jest zgoda rządu na przedłużenie vouchera i przesunięcie spłaty TFZ

Obecnie większość przedsiębiorców, którzy korzystają z instrumentów wsparcia, spełnia zasadnicze warunki dotyczące obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej czy utrzymania w zatrudnieniu pracowników przez okres objęty dofinansowaniem.

Brak jest jednak uregulowań dotyczących rozłożenia na raty, umorzenia lub odroczenia terminów płatności przez starostę albo dyrektora powiatowego urzędu pracy w sytuacjach szczególnych np. śmierci lub innych nagłych zdarzeń losowych. Takie sprawy wymagają indywidualnego podejścia i rozpatrzenia. Dzięki nowelizacji ustawy będzie możliwość zastosowania ulg w spłacie należności w tak szczególnych sytuacjach przez starostę albo dyrektora powiatowego urzędu pracy.