Rada Ministrów przyjęła dzisiaj projekt ustawy o dokumentach paszportowych przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Przyjęte rozwiązania zakładają m.in. powstanie Rejestru Dokumentów Paszportowych (RDP). Będzie on funkcjonował w ramach Systemu Rejestrów Państwowych. Potrzeba włączenia RDP do systemu wynika z tego, że dokumenty paszportowe są jednym z dwóch kluczowych rodzajów dokumentów (obok dowodów osobistych), potwierdzających tożsamość i obywatelstwo ich posiadaczy oraz uprawniających do przekraczania granic państw - czytamy w wyjaśnieniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najważniejsze zmiany szykowane w projekcie ustawy:

- likwidacja papierowej wersji wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.

- wniosek będzie generowany w RDP przez urzędnika, a następnie podpisywany przez wnioskodawcę na urządzeniu służącym do pobierania podpisu.

- uruchomienie usług elektronicznych, jak weryfikacja ważności paszportu, sprawdzenie, jakie dane są przetwarzane w rejestrze i możliwość zgłoszenia utraty paszportu, która powodować będzie automatyczne unieważnienie dokumentu.

- obniżenie do 12 lat granica wieku, od której wydawane są paszporty z 10-letnim terminem ważności i podpisem.

- "uproszczenie" opłat paszportowych. Konkretne stawki będą wskazane dopiero w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy.

- ułatwienie procedury ubiegania się o drugi paszport. Po zmianach, będą je wydawali wojewodowie i konsulowie, bez konieczności uzyskania zgody ministra spraw wewnętrznych i administracji.

- wydłużenie ważności drugich paszportów z 2 do 3 lat.

- rozszerzenie katalogu osób, które uprawnione będą do posiadania paszportu tymczasowego. Chodzi o osoby małoletnie, które w związku z kontynuacją nauki, rozwojem indywidualnych umiejętności lub koniecznością zapewnienia im opieki, potrzebują pilnie wyjechać za granicę.

- skrócenie postępowań w sprawach odmowy wydania i unieważnienia paszportu na wniosek uprawnionego podmiotu (np. sądu czy prokuratora).