Przez ostatni rok Dariusz Rogowski był dyrektorem Departamentu Kontroli i Nadzoru w MSiT. Sprawował nadzór i kontrolę m.in. nad departamentem turystyki oraz Polską Organizacją Turystyczną.

Rogowski jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji tej samej uczelni. Ma 16-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w Najwyższej Izbie Kontroli. Karierę zawodową rozpoczynał jednak jako ekonomista w banku, pełniąc funkcje kierownicze. Kończył też szkolenia z finansów publicznych, zarządzania funduszami europejskimi, metodyki kontroli zagrożeń korupcją, czy egzekucji administracyjnej.

Jak czytamy w komunikacie MSiT, "najważniejsze zadanie stojące przed nowo powołanym podsekretarzem stanu to sprawne wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302". Dyrektywa ma być wdrożona w ramach przygotowanego już przez MSiT projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z siedmioma towarzyszącymi jej rozporządzeniami. Ma także przygotować nową ustawę o POT.

- To nie wszystko - mówi cytowany w komunikacie Rogowski. - Zależy mi też na dialogu z całym środowiskiem i wytworzeniu mechanizmów, służących wymianie doświadczeń na rzecz budowania silnej turystyki oraz poszukiwania coraz lepszych rozwiązań dotyczących promocji Polski za granicą. Turystyka to dziś prawie 6 procent PKB. Dla mnie jako ekonomisty priorytetem jest, by ten wskaźnik rósł.

W najbliższych dniach nowo powołany podsekretarz stanu planuje odbyć szereg spotkań z przedstawicielami branży turystycznej, w tym m.in. z powołaną niedawno przez ministra Witolda Bańkę Społeczną Radą Turystyki, z Polską Izbą Turystyki, a także organizacji turystycznych.