Zakup biletów od polskich pośredników bez CIT

Jeżeli spółka kupuje bilety lotnicze od zagranicznego przewoźnika, ale płaci pośrednikowi krajowemu, to nie ma obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych należności

Publikacja: 07.06.2017 09:23

Zakup biletów od polskich pośredników bez CIT

Foto: Fotolia

Tak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 marca 2017 r. (2461-IBPB-1-3.4510.15.2017.2.AB).

Wnioskodawca – spółka będąca polskim rezydentem podatkowym – prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której konieczne jest kupowanie biletów lotniczych w związku z podróżami służbowymi pracowników i współpracowników. Bilety będą kupowane od polskich biur podróży lub agentów turystycznych, również będących polskimi rezydentami podatkowymi. Biura podróży/agenci turystyczni działają jako pośrednicy w sprzedaży biletów polskich i zagranicznych przewoźników. Pośrednicy nie są zakładami zagranicznych przewoźników ani nie są w stosunku do nich podmiotami zależnymi (tj. nie podlegają kontroli ani szczegółowym instrukcjom). Pośrednik może zamieszczać na wystawianych fakturach adnotację, że sprzedaż biletu następuje w imieniu i na rzecz zagranicznego przewoźnika z siedzibą poza granicami Polski lub polskiego oddziału takiego przewoźnika.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy w opisanych okolicznościach będzie zobowiązany do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz pośredników w związku z zakupem biletów lotniczych. Zdaniem wnioskodawcy, taki obowiązek nie będzie ciążył na nim, ale na pośrednikach, ponieważ to pośrednicy dokonują wpłaty na rachunki zagranicznych przewoźników.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przychylił się do stanowiska wnioskodawcy. W uzasadnieniu podkreślił, że skoro płatność z tytułu zakupu biletów lotniczych została dokonana na rzecz niezależnego przedstawiciela pośredniczącego w wykonaniu usługi przez zagranicznego przewoźnika, to w tej sytuacji nie będzie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych należności, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT. Dyrektor KIS wskazał również, że niezależność pośrednika należy oceniać, biorąc pod uwagę nie tylko to, czy agent jest poddany szczegółowej kontroli czy instrukcjom ze strony zagranicznego przewoźnika, ale także liczbę przedsiębiorstw, które dany pośrednik reprezentuje.

Jakub Dąbrowski, konsultant w dziale prawnopodatkowym PwC:

Należy się pozytywnie odnieść do stanowiska Dyrektora KIS przedstawionego w omawianej interpretacji indywidualnej. Stanowisko takie jest bowiem zgodne z wykładnią literalną art. 26 ust. 1 ustawy o CIT. Przepis ten nakłada obowiązek obliczenia i pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat na rzecz zagranicznych przedsiębiorstw żeglugi powietrznej (czyli zagranicznych przewoźników lotniczych) w momencie dokonania takiej wypłaty.

Tymczasem podmiot kupujący bilety lotnicze u pośrednika dokonuje wypłaty na rzecz tego pośrednika. Trudno by było uznać, że wypłata na rzecz pośrednika oferującego bilety różnych przewoźników jest wypłatą na rzecz zagranicznego przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej. W szczególności należy zauważyć, że taka wypłata obejmuje nie tylko należność przewoźnika, ale także prowizję pośrednika. Dopiero pośrednik rozlicza się z zagranicznym przewoźnikiem i dopiero wtedy następuje wypłata z tytułu określonego w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, a co za tym idzie – powstaje obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku. Funkcję płatnika pełni więc w takim przypadku pośrednik.

Takie podejście jest też uzasadnione z praktycznego punktu widzenia, gdyż to pośrednicy – jako podmioty wyspecjalizowane w zawieraniu umów z zagranicznymi przewoźnikami – powinni dysponować odpowiednim aparatem do obsługi płatności na rzecz tych przewoźników, włączając w to pobieranie zryczałtowanego podatku dochodowego. Ma to szczególne znaczenie, jeśli umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z państwem siedziby zagranicznego przewoźnika przewiduje niższą stawkę podatku lub zwolnienie z takiego opodatkowania. Warunkiem zastosowania przepisów takiej umowy jest uzyskanie certyfikatu rezydencji odbiorcy płatności. Uzyskanie certyfikatu rezydencji jest zdecydowanie łatwiejsze dla pośrednika, który stale współpracuje z danym przewoźnikiem niż dla podmiotu kupującego bilety lotnicze u tegoż pośrednika.

Warto również zauważyć, że Dyrektor KIS w wydanej interpretacji szczególną uwagę poświęcił niezależności pośredników od zagranicznych przewoźników. Dyrektora KIS wskazał na cztery przesłanki niezależności:

- pośrednik nie otrzymuje szczegółowych instrukcji oraz nie jest poddany kontroli ze strony reprezentowanego podmiotu,

- pośrednik wykonuje czynności na rzecz podmiotu zagranicznego w ramach swojej zwykłej działalności,

- przedmiot działalności pośrednika nie jest w pełni tożsamy z przedmiotem działalności nierezydenta,

- pośrednik reprezentuje więcej niż jeden podmiot.

Przesłanki te nie powinny budzić wątpliwości i mogą stanowić podstawę do określania niezależności danego pośrednika.

W nawiązaniu do przedmiotu omawianej interpretacji indywidualnej, czyli zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych przy zakupie biletów lotniczych, należy podkreślić, że obecnie trwają prace legislacyjne zmierzające do zniesienia tego obowiązku podatkowego odnośnie do zakupu biletów na połączenia rejsowe. Takie rozwiązanie powinno ostatecznie rozwiać wątpliwości przedsiębiorców w omawianym zakresie.

Tak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 marca 2017 r. (2461-IBPB-1-3.4510.15.2017.2.AB).

Wnioskodawca – spółka będąca polskim rezydentem podatkowym – prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której konieczne jest kupowanie biletów lotniczych w związku z podróżami służbowymi pracowników i współpracowników. Bilety będą kupowane od polskich biur podróży lub agentów turystycznych, również będących polskimi rezydentami podatkowymi. Biura podróży/agenci turystyczni działają jako pośrednicy w sprzedaży biletów polskich i zagranicznych przewoźników. Pośrednicy nie są zakładami zagranicznych przewoźników ani nie są w stosunku do nich podmiotami zależnymi (tj. nie podlegają kontroli ani szczegółowym instrukcjom). Pośrednik może zamieszczać na wystawianych fakturach adnotację, że sprzedaż biletu następuje w imieniu i na rzecz zagranicznego przewoźnika z siedzibą poza granicami Polski lub polskiego oddziału takiego przewoźnika.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: W Grecji Mitsis nie do pobicia
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017 pomaga w pracy agenta
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: „Strelicje" pokonały „Ślicznotkę"
Turystyka
Turcy mają nowy pomysł na all inclusive
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek
Lotniska
Tadeusz Syryjczyk: Rozbudowa lotniska w Radomiu to wyrzucanie pieniędzy