Samorządowcy: Premierze, w polityce turystycznej dzieje się źle

Brak polityki turystycznej i lekceważenie środowiska regionalnych organizacji turystycznych zarzucają w liście otwartym do premiera Mateusza Morawieckiego działacze samorządowi

Publikacja: 29.05.2018 08:40

Samorządowcy: Premierze, w polityce turystycznej dzieje się źle

Foto: Filip Frydrykiewicz

Zespół Merytoryczny ds. Turystyki przy Konwencie Marszałków Województw RP wystosował do premiera Mateusza Morawieckiego list otwarty, w którym wylicza serię zastrzeżeń do działań, a raczej ich braku, rządu w dziedzinie turystyki.

Zespół to, jak piszą sygnatariusze, "gremium osób na co dzień zajmujących się różnorodnymi aspektami rozwoju oraz promocji turystyki". Chodzi głównie o ludzi odpowiedzialnych za turystykę z ramienia samorządów wojewódzkich w poszczególnych regionach.

Wymieniają oni pięć spraw, które budzą ich niepokój. "Po pierwsze odczuwamy brak aktywnej i prorozwojowej polityki turystycznej w Polsce. W szczególności brakuje jednolitego aktu prawnego rangi ustawowej, który kompleksowo ująłby zagadnienia turystyki, jako branży gospodarcze" - czytamy.

Po drugie - wskazują autorzy listu - turystyka traktowana jest "marginalnie jako zorganizowana forma aktywności rekreacyjnej zamiast jako dynamicznie rozwijająca się dziedzina gospodarki".

Zlikwidowanie przez premiera stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki odpowiedzialnego za turystykę też pokazuje lekceważący stosunek rządu do spraw turystyki - wypunktowują (wbrew temu, co piszą nie ma vacatu, bo premier odpowiedzialnością za bieżące prowadzenie spraw dotyczących turystyki obarczył bezpośrednio samego ministra Witolda Bańkę, czytaj: "Bańka do turystyki, Rogowski zostaje w ministerstwie" - red.).

Jako czwartą sprawę wymieniają niepowołanie przez ministra sportu i turystyki do Rady Polskiej Organizacji Turystyki ani jednego przedstawiciela regionalnych organizacji turystycznych. Mimo że Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych na prośbę samego ministerstwa takiego reprezentanta zaproponowało. "Zaistniałą sytuację traktujemy zarówno jako złamanie przyjętych zasad, jak i działanie niezgodnie z ustawą o POT".

Piąty zarzut dotyczy braku "dokumentu, który kompleksowo przedstawiałby (...) stan polskiej turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów regionalnych i lokalnych, w tym funkcjonowania ustawowego systemu POT-ROT-LOT, oraz określał w tym kontekście wieloletnią strategię rozwoju turystyki w Polsce".

List powstał podczas obrad konwentu marszałków 17 maja, tydzień później trafił do Kancelarii Premiera. Jak mówi nam prezes Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marek Migdal, jeden z inicjatorów listu, na razie żadna odpowiedź nie przyszła.

- Czarę goryczy przelało nieuwzględnienie naszego przedstawiciela w Radzie POT - ujawnia Migdal. - Najpierw minister Dariusz Rogowski (ówczesny podsekretarz stanu odpowiedzialny w MSiT za turystykę, odwołany w marcu) prosił nas, Forum ROT-ów, abyśmy zaproponowali takiego kandydata, a potem bez słowa wyjaśnienia tego kandydata do Rady nie dopuszczono (zobacz też: "Zebrała się nowa Rada POT. Andrzej Kindler przewodniczącym"). A to przecież regiony nadają rytm i decydują o rozwoju turystyki.

- Nie ma żadnej płaszczyzny współpracy z regionami - dodaje Migdal. - Raz do roku Polska Organizacja Turystyczna zwołuje spotkania z ROT-ami, ale one nie służą dialogowi, dyskusji, współpracy. Raczej chodzi o wygłoszenie serii prelekcji, odbębnienie narady.

- Generalnie dzieje się źle i my na to delikatnie w tym liście premierowi zwracamy uwagę - kończy.

Poniżej publikujemy cały list.

Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki

L I S T O T W A R T Y

Zespół Merytoryczny ds. Turystyki przy Konwencie Marszałków Województw RP, który powstał w czerwcu 2016 roku, skupia w swym składzie 32 przedstawicieli samorządów województw oraz Regionalnych Organizacji Turystycznych. Jest to gremium osób na co dzień zajmujących się różnorodnymi aspektami rozwoju oraz promocji turystyki, jako potężnej dziedziny polskiej gospodarki. Zespół jest miejscem dyskusji, wymiany informacji, doświadczeń i wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach strategicznych, związanych z rozwojem sektora gospodarki turystycznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów regionalnych.

W ocenie Zespołu obecne działania Rządu na rzecz rozwoju turystyki w Polsce budzą duży niepokój i dlatego pragniemy wyrazić nasze obawy z tym związane.

Po pierwsze odczuwamy brak aktywnej i prorozwojowej polityki turystycznej w Polsce. W szczególności brakuje jednolitego aktu prawnego rangi ustawowej, który kompleksowo ująłby zagadnienia turystyki, jako branży gospodarczej przysparzającej Polsce prawie 7% PKB i tworzącej przeszło 700 tys. tys. miejsc pracy. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która wejdzie w życie od 1 lipca 2018 roku, zastępuje jedynie wcześniejszą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych i pozostawia poza swoimi zapisami wiele istotnych zagadnień mieszczących się w pojęciu turystyki.

Po drugie, turystyka połączona w jednym resorcie ze sportem, nigdy nie miała właściwej dla siebie silnej pozycji i zazwyczaj była traktowana marginalnie jako zorganizowana forma aktywności rekreacyjnej zamiast jako dynamicznie rozwijająca się dziedzina gospodarki. Efektem czego środowisko sportowe doczekało się ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, zaś branża turystyczna na podobną ustawę o turystyce wciąż czeka. Podobnie rażącą dysproporcję widać np. w wielkości kwot wsparcia finansowego MSiT dla organizacji pozarządowych sektora sportu i turystyki.

Po trzecie we wspomnianym resorcie sportu i turystyki od szeregu tygodni jest vacat na stanowisku Podsekretarza Stanu, któremu podlegają sprawy turystyki. Sytuacja ta odbierana jest w środowisku jako dalsze marginalizowanie branży turystycznej przez administrację rządową.

Po czwarte, w składzie Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, powołanej przez Ministra Sportu i Turystyki w dniu 6 kwietnia br. zabrakło reprezentanta samorządów województw czyli regionalnego szczebla administracji publicznej, kluczowego z punktu widzenia jakości infrastruktury turystycznej i kreowania rozwoju produktów turystycznych stanowiących istotę rozwoju oferty turystycznej Polski.

Do składu Rady POT nie powołano również reprezentanta Regionalnych Organizacji Turystycznych, które są głównym parterem dla Polskiej Organizacji Turystycznej w promocji turystycznej naszego kraju oraz pozostają płaszczyzną współpracy sektora administracji rządowej, samorządowej i branży turystycznej na poziomie regionalnym. Fakt ten jest tym bardziej bulwersujący, że zarówno ustawa o POT jak i dotychczasowe standardy wyraźnie wskazują na zasadność obecności w Radzie POT członka reprezentującego wszystkie ROTy w Polsce. Pragniemy nadmienić, że Forum ROT (formalnie zarejestrowany w KRS ogólnopolski związek stowarzyszeń) na prośbę MSiT wytypował swojego przedstawiciela, który jednak nie został powołany do Rady POT. Zaistniałą sytuację traktujemy zarówno jako złamanie przyjętych zasad jak i działanie niezgodnie z Ustawą o POT.

Po piąte, dotychczas nie opracowano na szczeblu rządowym, ani na szczeblu ministerialnym dokumentu, który kompleksowo przedstawiałby aktualny stan polskiej turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów regionalnych i lokalnych, w tym funkcjonowania ustawowego systemu POT-ROT-LOT, oraz określał w tym kontekście wieloletnią strategię rozwoju turystyki w Polsce, jak to ma miejsce w państwach Unii Europejskiej, dla których turystyka stanowi ważny filar gospodarki.

Panie Premierze, przedstawiając powyższe uwagi wyrażamy głębokie przekonanie, że mogą one wpłynąć na nadanie branży turystycznej, należnego jej, większego niż dotychczas znaczenia w polskiej gospodarce oraz pozwolą włączyć w proces jej rozwoju administrację rządową i różne poziomy polskiego samorządu. Deklarując współpracę w tym zakresie wnioskujemy do Pana Premiera o spowodowanie podjęcia działań naprawczych w powyższym zakresie.

Opole, 17 maja 2018 roku.

w imieniu członków Zespołu obecnych na spotkaniu w Opolu

Marek Migdal Sekretarz Zespołu Merytorycznego ds. Turystyki

Prezes Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Zespół Merytoryczny ds. Turystyki przy Konwencie Marszałków Województw RP wystosował do premiera Mateusza Morawieckiego list otwarty, w którym wylicza serię zastrzeżeń do działań, a raczej ich braku, rządu w dziedzinie turystyki.

Zespół to, jak piszą sygnatariusze, "gremium osób na co dzień zajmujących się różnorodnymi aspektami rozwoju oraz promocji turystyki". Chodzi głównie o ludzi odpowiedzialnych za turystykę z ramienia samorządów wojewódzkich w poszczególnych regionach.

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: W Grecji Mitsis nie do pobicia
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017 pomaga w pracy agenta
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: „Strelicje" pokonały „Ślicznotkę"
Turystyka
Turcy mają nowy pomysł na all inclusive
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?