Certyfikat potwierdza, że lotnisko spełnia wymagania rozporządzenia wykonawczego komisji (UE) nr 139/2014, które ustanawia standardy i procedury administracyjne dotyczące lotnisk wskazane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008. Certyfikat potwierdza ponadto, że lotnisko Chopina utrzymuje procedury bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego na europejskim poziomie.

Jak podaje lotnisko Chopina, otrzymanie certyfikatu poprzedził ogromny wysiłek organizacyjny. Zespół powołany do przygotowania portu do procesu konwersji certyfikatu musiał m. in. uzgodnić podstawy certyfikacji oraz przygotować i złożyć pełną dokumentację w postaci procedur operacyjnych, takich jak: "Instrukcja operacyjna lotniska" oraz "Plan działania w sytuacji zagrożenia na lotnisku".

W procesie konwersji certyfikatu PPL zaktualizował też porozumienia w zakresie odpowiedzialności i współpracy z instytucjami współpracującymi z lotniskiem, m. in. z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej i Bazą Lotnictwa Transportowego.

Prezes ULC wydał certyfikat na czas nieokreślony.