Kielce dostaną dofinansowanie na „Rozbudowę Ogrodu Botanicznego w Kielcach w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego" (w ramach Działania 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów") i na „Rozbudowę infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce" (Działanie 6.3 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020").

Inwestycje zakładają budowę oczek wodnych, udostępnienie podziemnych struktur (pustek), stworzenie alej, ścieżek i nasadzeń specjalistycznych zgromadzonych w odpowiednich kolekcjach i działach tematycznych. Zaprojektowano 3 zbiorniki wodne do prezentacji różnej roślinności wodnej i przybrzeżnej. W obrębie południowo-wschodniej części ogrodu w formacjach skalnych zlokalizowane są pustki geologiczne wykryte w trakcie badań terenowych za pomocą georadaru. W ramach inwestycji zostaną one przystosowane do zwiedzania i oznakowane. W celu uatrakcyjnienia centralnej części ogrodu zaplanowano niewielki wodospad. Ogród Botaniczny sąsiaduje z najstarszym w Kielcach rezerwatem krajobrazowo-leśnym Karczówka i Chęcińsko-Kieleckim Parkiem Krajobrazowym powołanym m.in. w celu ochrony i promocji walorów przyrody nieożywionej Kielc. Wartość projektu to ponad 9,1 mln złotych, w tym dofinansowania unijnego ponad 6,3 mln złotych.

Inwestycje zakładają budowę oczek wodnych, udostępnienie podziemnych struktur (pustek), stworzenie alej, ścieżek i nasadzeń specjalistycznych zgromadzonych w odpowiednich kolekcjach i działach tematycznych. Zaprojektowano 3 zbiorniki wodne do prezentacji różnej roślinności wodnej i przybrzeżnej. W obrębie południowo-wschodniej części ogrodu w formacjach skalnych zlokalizowane są pustki geologiczne wykryte w trakcie badań terenowych za pomocą georadaru. W ramach inwestycji zostaną one przystosowane do zwiedzania i oznakowane. W celu uatrakcyjnienia centralnej części ogrodu zaplanowano niewielki wodospad. Ogród Botaniczny sąsiaduje z najstarszym w Kielcach rezerwatem krajobrazowo-leśnym Karczówka i Chęcińsko-Kieleckim Parkiem Krajobrazowym powołanym m.in. w celu ochrony i promocji walorów przyrody nieożywionej Kielc. Wartość obu projektów dotyczących Geoparku to ponad 23 mln złotych, w tym dofinansowania unijnego ponad 19 mln złotych.

Umowa z Powiatem Kazimierskim obejmuje „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego". Polegać to będzie na budowie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi dla rowerów (dostępnej dla pieszych) zlokalizowanej w pasie zlikwidowanej kolejowej linii wąskotorowej. Całkowita długość trasy wyniesie 37,9 km. Trasa będzie położona na terenach gmin: Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec, Wiślica. Przebieg ścieżki ma obejmować Nadnidziański Park Krajobrazowy i obszar Natura 2000. Projekt obejmuje oznakowanie trasy, miejsca edukacji ekologicznej i budowę infrastruktury towarzyszącej. Wartość projektu: 8,2 mln złotych. Kwota dofinansowania to 6,9 mln złotych.