Abonament? Hotel jest jeszcze w powijakach

To, że firma zarejestrowała swój hotel w Centralnym Wykazie Obiektów Hotelarskich i dostał on trzy gwiazdki nie oznacza, że od tej chwili musi już płacić abonament RTV

Publikacja: 29.08.2017 08:24

Abonament? Hotel jest jeszcze w powijakach

Foto: Fotolia.com

Kracow Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otworzyła w Krakowie hotel. Po miesiącu zjawili się w nim przedstawiciele Poczty Polskiej i przeprowadzili w nim kontrolę. W jej trakcie ustalili, że 43 niezarejestrowane odbiorniki telewizyjne znajdują się w pokojach hotelowych. Na tej podstawie dyrektor Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej SA nałożył na spółkę opłatę karną w wysokości 24 tys. złotych.

Goście korzystają, spółka płaci

Spółka odwołała się do ministra administracji i cyfryzacji. Tłumaczyła, że hotel działa dopiero od miesiąca i w tym czasie był systematycznie doposażany. Sporne odbiorniki telewizyjne nie stanowią własności spółki i są jedynie przez nią wzięte w odpłatne używanie od firmy, od której również spółka dzierżawi hotel.

Wyłącznie 4 odbiorniki przekazane były jej wcześniej. Z powodu rozruchu hotelu spółka nie miała potrzeby instalowania i wynajmu pozostałych odbiorników wcześniej, ponieważ nie było zbyt dużo gości.

Obecnie telewizory są już zarejestrowane a spółka zrobiła to w terminie krótszym niż 14 dni od wejścia w ich posiadanie, a więc nie złamała przepisów. Oznacza to, że żadnej kary nie powinna płacić. Minister administracji i cyfryzacji utrzymał w mocy decyzję dyrektora centrum.

Wskazał w niej, że zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o opłatach abonamentowych, domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa go. Oznacza to, że zdolność do natychmiastowego odbioru programu przez odbiornik jest równoznaczna ze stwierdzeniem, że jest on używany, a to z kolei prowadzi do wniosku, że posiadacz jest obowiązany do wniesienia opłaty abonamentowej z tego tytułu. Opłatę tę uiszcza się za każdy odbiornik, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 2 ust. 5 tej ustawy.

Minister administracji i cyfryzacji podkreślił, że z danych w Centralnym Wykazie Obiektów Hotelarskich znajdującym się na stronie internetowej www.turystyka.gov.pl wynika, że w miejscu kontroli spółka prowadzi obiekt hotelarski trzygwiazdkowy. Informacje w tym serwisie podają, że wydana została decyzja o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju oraz nadaniu kategorii hotelarskiej. Zgodnie z § 6 pkt. 1 rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, przed wydaniem decyzji o zaszeregowaniu do rodzaju oraz nadaniu kategorii obiekt hotelarski podlega ocenie co do spełnienia wymagań, o których mowa w § 2 ust. 1, 2 i 4 oraz § 4 ust. 1 tego rozporządzenia. W związku z tym chcąc uzyskać odpowiednie zaszeregowanie obiekt musi zapewniać odpowiedni standard świadczonych usług, w tym także wyposażenie pokoi.

Przepisy rozporządzenia jednoznacznie określają, że obiekt powinien być wyposażony w instalację umożliwiającą odbiór programów radiowych i telewizyjnych. Tym samym strona przed wydaniem decyzji o zaszeregowaniu do rodzaju oraz nadaniu kategorii posiadała 43 odbiorniki telewizyjne. Tyle też ma także jednostek mieszkalnych na co wskazuje informacja w Centralnym Wykazie Obiektów Hotelarskich, który jest jawnym rejestrem.

Zbyt szybko ukarano

Spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie, a ten skargę uwzględnił. W ocenie WSA spółka ma rację, wskazując na brak wystarczającego wyjaśnienia okoliczności sprawy. Dyrektor Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej nie skonfrontował ustaleń w protokole oraz oświadczeniu z przedłożonym dokumentem – protokołem przekazania odbiorników, z którego wynika, że odbiorniki wydane zostały nie miesiąc, a kilka dni przed kontrolą.

Zdaniem WSA, dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy organ powinien rozważyć, czy gromadzenie odbiorników w celu uzyskania odpowiedniego zaszeregowania do rodzaju oraz nadania kategorii jest już objęte domniemaniem z art. 2 ust. 2 ustawy, wskazującym, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika.

Odbiorniki nie stanowią własności spółki i fakt ten nie wpływa na obowiązek rejestracji, ale może potwierdzać stanowisko spółki co do braku formalnego przekazania i zainstalowania odbiorników. Odbiorniki zostały zarejestrowane w terminie krótszym niż 14 dni od wejścia w ich posiadanie.

Sąd nie podziela zarzutów skarżącej co do oświadczenia świadka i protokołu kontroli podpisanego przez niego. Przepisy ustawy o opłatach abonamentowych nie wymagają, by w kontroli uczestniczył organ uprawniony do reprezentacji podmiotu kontrolowanego, ani też by ważność protokołu zależała od jego podpisu przez osoby wchodzące w skład takiego organu zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu kontrolowanego. Rację ma organ, że w toku kontroli osoby biorące w niej udział nie składają oświadczeń woli wymagających dla swej skuteczności działania organów uprawnionych do ich reprezentacji, lecz oświadczenia wiedzy dotyczące przedmiotu kontroli. Biorąc to pod uwagę a także zaistniały w sprawie stan sprawy należy te oświadczenia poprzeć odpowiednimi dowodami.

Jeszcze raz pod lupą

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji odwołało się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a ten oddalił skargę ministra. Według niego orzeczenie WSA było prawidłowe.

NSA podkreślił, że nie przesądza, czy spółka dzierżawiąca hotel ma płacić karę za brak rejestracji odbiorników, czy nie. Postępowanie nie zostało przeprowadzone w należyty sposób.

NSA podkreślił, że fakt zarejestrowania hotelu w Centralnym Wykazie Obiektów Hotelarskich nie oznacza, że w pokojach znajdowały się już odbiorniki RTV. Trzeba koniecznie ustalić, czy protokół ich przekazania spółce oddaje w pełni rzeczywistość a mianowicie, czy w tamtym czasie w pokojach hotelowych byli już goście, czy nie. Dopiero na tej podstawie można ustalić, czy spółka powinna zapłacić karę, czy też nie.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 sierpnia 2017 r.

sygnatura akt: II GSK 3139/15

Kracow Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otworzyła w Krakowie hotel. Po miesiącu zjawili się w nim przedstawiciele Poczty Polskiej i przeprowadzili w nim kontrolę. W jej trakcie ustalili, że 43 niezarejestrowane odbiorniki telewizyjne znajdują się w pokojach hotelowych. Na tej podstawie dyrektor Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej SA nałożył na spółkę opłatę karną w wysokości 24 tys. złotych.

Goście korzystają, spółka płaci

Pozostało 93% artykułu
Noclegi
Ministerstwo rozwoju: We wrześniu opłata turystyczna
Noclegi
Kołobrzeski Sand zmienia się w Royal Tulip z piątą gwiazdką
Noclegi
„Zamknięte Mazury, szczyt covidowej bzdury” – hotelarze protestują pod KPRM
Noclegi
Barceló zapowiada ekspansję – szykuje 13 nowych hoteli
Noclegi
Wyspy Kanaryjskie bez turystów. Tak pusto jeszcze nie było
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?