PIT: Trybunał Sprawiedliwości UE przesądził konieczność wyliczania marży prognozowanej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zgodził się, że istnieje konieczność płacenia VAT od zaliczek na poczet usług turystycznych. Polska Izba Turystyki ma propozycję, jak rozwiązać problem najkorzystniej dla biur podróży w całej Europie

Publikacja: 19.12.2018 20:00

PIT: Trybunał Sprawiedliwości UE przesądził konieczność wyliczania marży prognozowanej

Foto: Bloomberg

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał dzisiaj wyrok w sprawie opodatkowania zaliczek w turystyce przez biura podróży (sprawa C-422/17, szef Krajowej Administracji Skarbowej przeciwko Skarpa Travel w Krakowie). Wniosek o wydanie orzeczenia w tej sprawie w trybie prejudycjalnym złożył w lipcu ubiegłego roku Naczelny Sąd Administracyjny.

Natychmiast po ogłoszeniu wyroku Polska Izba Turystyki wydała komunikat, w którym opisuje tę sprawę. Cytuje w nim prezesa PIT Pawła Niewiadomskiego, który śledził ja na kazdym etapie, a 7 czerwca w Luksemburgu uczestniczył w rozprawie: - Można było spodziewać się wyroku tej treści, gdyż sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zwykle podzielają opinię Rzecznika Generalnego, a ten już we wrześniu wypowiedział się w duchu niekorzystnym dla branży, przychylając się do zdania, że obowiązek podatkowy z tytułu zaliczki powstaje w chwili jej otrzymania.

Zdaniem Polskiej Izby Turystyki rozstrzygnięcie TSUE "zdecydowanie nie służy interesom branży turystycznej i wskazuje na przyjęcie kierunku niekorzystnego dla polskich przedsiębiorców". Stosowanie go wymagać będzie dostosowania polskich przepisów bądź opublikowania przez Ministerstwo Finansów wiążących objaśnień dotyczących VAT marży. Potrzebna są bowiem jasne zasady określania marży prognozowanej.

PIT deklaruje, że chętnie włączy się w te prace, aby rozwiązania były jak najkorzystniejsze dla przedsiębiorców. "Liczymy, że dzięki współpracy z ministerstwem uda się wypracować stanowisko uwzględniające interesy polskiej branży turystycznej" - czytamy w komunikacie.

Dalej PIT wyjaśnia istotę problemu. "Chodzi o spór co do momentu opodatkowania zaliczek uzyskiwanych od klientów według szczególnej procedury VAT marża, przewidzianej dla usług turystyki. Zdaniem polskiego fiskusa, podatnik zobowiązany jest rozliczyć podatek już w momencie otrzymania zaliczki, na podstawie marży obliczonej w oparciu o prognozowane koszty świadczenia turystycznego. Odmienne stanowisko prezentowały biura podróży, w tym [krakowskie biuro podróży] Skarpa Travel, wskazując, że w momencie otrzymania zaliczki od klienta nie są w stanie jednoznacznie określić wartości marży podlegającej opodatkowaniu". Dlatego zaliczka powinna zostać rozliczona dopiero po realizacji świadczenia turystycznego, w ramach marży obliczonej na podstawie rzeczywistych kosztów usługi.

Wojewódzkie sądy administracyjne - przypomina PIT - w kilku przypadkach, a Naczelny Sąd Administracyjny w jednym, przyznawały rację biurom podróży. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał także rację Polskiej Izbie Turystyki w wyroku z 12 maja 2016 roku (sygn. III SA/Wa 1767/15). NSA wskazał, że - jak podaje PIT - "aprobata dla koncepcji prognozowanych kosztów i marży w istocie doprowadziłaby do niedopuszczalnej modyfikacji ustawowych zasad ustalania podstawy opodatkowania poprzez przyjęcie, że jest to marża skalkulowana, oszacowana, nie zaś uwzględniająca faktycznie poniesione wydatki". To narusza zdaniem NSA konstytucyjną zasadę, że nakładanie podatków i stawek podatkowych musi następować w drodze ustawy.

16 lutego 2017 r. NSA zdecydował o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalnego o obowiązek rozliczania przez biura podróży VAT od zaliczek na poczet usług turystycznych. "Pytania brzmiały: Czy przepisy Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować tak, że obowiązek podatkowy z tytułu zaliczek otrzymanych przez podatnika świadczącego usługi turystyki, opodatkowane w procedurze szczególnej przewidzianej dla biur podróży w art. 306-310 Dyrektywy 2006/112/WE powstaje w momencie określonym w art. 65 Dyrektywy? I dalej: W przypadku odpowiedzi twierdzącej na to pytanie, czy art. 65 Dyrektywy należy interpretować tak, że dla celów opodatkowania zaliczkę otrzymaną przez podatnika świadczącego usługi turystyki, opodatkowane w procedurze szczególnej przewidzianej dla biur podróży w art. 306-310 Dyrektywy, pomniejsza się o koszty, o których mowa w art. 308, faktycznie poniesione przez podatnika do momentu otrzymania zaliczki?" - pisze PIT w komunikacie.

Rzecznik generalny TSUE Michal Bobek w opinii z 5 września uznał, że obowiązek podatkowy z tytułu zaliczki powstaje w chwili jej otrzymania, a także że VAT należy obliczać w odniesieniu do marży ustalonej jako różnica między kwotą zaliczki a odnośnym odsetkiem całkowitych przewidywanych kosztów. Jego zdaniem, biuro podróży powinno potrafić oszacować wartość marży z dużą precyzją już w momencie pobierania zaliczki. Według niego, przepisy VAT-marża nie odnoszą się do kwestii momentu powstania obowiązku podatkowego, można zatem w tym zakresie stosować reguły ogólne.

W dzisiejszym wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE podzielił jego stanowisko. Stwierdził, że:

1) Artykuły dyrektywy w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że w wypadku gdy biuro podróży pobiera zaliczkę na poczet zapłaty za usługi turystyczne, które będzie świadczyć turyście, podatek od wartości dodanej (VAT) jest wymagalny w chwili otrzymania zaliczki, pod warunkiem, że w chwili tej świadczone usługi turystyczne są precyzyjnie określone.

2) Artykuł 308 dyrektywy 2006/112, zmienionej dyrektywą 2010/45, należy interpretować w ten sposób, że marża biura podróży, a w konsekwencji podstawa opodatkowania, stanowi różnicę między całkowitą kwotą, z wyłączeniem podatku od wartości dodanej (VAT), do zapłaty przez turystę, a kosztami poniesionymi przez biuro podróży na poprzednim etapie obrotu z tytułu dostaw towarów i usług świadczonych przez innych podatników, w przypadku gdy transakcje te służą bezpośredniej korzyści turysty.

Jeżeli kwota zaliczki jest równa całkowitej cenie usługi turystycznej - pisze PIT - lub istotnej części tej ceny, a biuro podróży nie poniosło jeszcze żadnych kosztów lub tylko ograniczoną ich część lub jeżeli koszty konkretnej podróży poniesione przez biuro podróży nie mogą być ustalone w chwili wpłacania zaliczki, marża zysku może być ustalona na podstawie oszacowania kosztów całkowitych, jakie biuro to poniesie. Żeby zrobić taki szacunek biuro podróży powinno uwzględnić koszty poniesione w momencie wpłacania zaliczki. "Dla celów obliczenia marży od całkowitej ceny podróży należy odjąć szacowane faktyczne koszty całkowite, a podstawa opodatkowania VAT podlegającego zapłacie w związku z wpłatą zaliczki jest obliczana poprzez pomnożenie kwoty tej zaliczki przez procent, jaki stanowi określona w ten sposób przewidywalna marża zysku w całkowitej cenie podróży".

- Postanowienia wyroku będą musiały być wdrożone we wszystkich krajach Unii Europejskiej, co w połączeniu z brakiem możliwości stosowania marży globalnej doprowadzi do paraliżu przedsiębiorców stosujących procedurę VAT marża - uważa Paweł Niewiadomski, cytowany w komunikacie. - Specjalna procedura opodatkowania imprez turystycznych, która miała uprościć rozliczenia nałoży na przedsiębiorców znaczne dodatkowe obowiązki.

Także polski ustawodawca będzie musiał znowelizować przepisy o VAT marży. Dlatego PIT przedstawił, również dzisiaj, na posiedzeniu komisji fiskalnej ECTAA w Brukseli projekt systemu opodatkowania usług turystyki w oparciu o tzw. marżę uśrednioną, który może zostać przekazany Komisji Europejskiej w ramach prac legislacyjnych nad zmianami w dyrektywie VAT.

PIT wyjaśnia, że schemat ten zakłada maksymalne (w ramach ram instytucjonalnych) uproszczenie systemu opodatkowania usług turystyki w procedurze VAT marża. "Zgodnie z propozycją Polskiej Izby Turystyki marża uśredniona, podlegająca opodatkowaniu w każdym okresie rozliczeniowym roku podatkowego, co do zasady powinna być wyliczana jako wartość całkowita marży uzyskanej przez biuro podróży w poprzednim roku kalendarzowym, podzielona przez 12 miesięcy oraz pomniejszona o należny VAT".

Zdaniem PIT, ów uproszczony model rozliczeń podatkowych mógłby również rozwiązać rozstrzygany dziś przez TSUE problem opodatkowania zaliczek w turystyce. Gdy biuro podróży uzna, że wartość marży uśrednionej ustalona przy użyciu tego wzoru byłaby dla niego niereprezentatywna, powinno mieć możliwość przyjęcia za podstawę opodatkowania wartości uśrednionej marży wyliczonej szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z właściwym organem podatkowym.

Z treścią wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawe C-422/17, szef Krajowej Administracji Skarbowej przeciwko Skarpa Travel w Krakowie można zapoznać się pod adresem: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=209345&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2885969.

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał dzisiaj wyrok w sprawie opodatkowania zaliczek w turystyce przez biura podróży (sprawa C-422/17, szef Krajowej Administracji Skarbowej przeciwko Skarpa Travel w Krakowie). Wniosek o wydanie orzeczenia w tej sprawie w trybie prejudycjalnym złożył w lipcu ubiegłego roku Naczelny Sąd Administracyjny.

Natychmiast po ogłoszeniu wyroku Polska Izba Turystyki wydała komunikat, w którym opisuje tę sprawę. Cytuje w nim prezesa PIT Pawła Niewiadomskiego, który śledził ja na kazdym etapie, a 7 czerwca w Luksemburgu uczestniczył w rozprawie: - Można było spodziewać się wyroku tej treści, gdyż sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zwykle podzielają opinię Rzecznika Generalnego, a ten już we wrześniu wypowiedział się w duchu niekorzystnym dla branży, przychylając się do zdania, że obowiązek podatkowy z tytułu zaliczki powstaje w chwili jej otrzymania.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: W Grecji Mitsis nie do pobicia
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017 pomaga w pracy agenta
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: „Strelicje" pokonały „Ślicznotkę"
Turystyka
Turcy mają nowy pomysł na all inclusive
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek
Lotniska
Tadeusz Syryjczyk: Rozbudowa lotniska w Radomiu to wyrzucanie pieniędzy