- To, ile dodatkowych wagonów uda nam się pozyskać zależeć będzie od możliwości niemieckiego przewoźnika - mówi Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity.

Pożyczony tabor ma pomóc obsłużyć kibiców, którzy przyjadą na mistrzostwa Euro 2012 w  czerwcu przyszłego roku.

Wypożyczony tabor zostanie skierowany na trasę z Warszawy do Łodzi, 90 dwupiętrowych wagonów, które obecnie kursuje między tymi miastami będzie obsługiwać inne trasy.

W ramach przygotowań na Euro 2012 spółka kończy również re­mont 955 wa­go­nów. W tym ro­ku roz­strzy­gnę­ła rów­nież prze­targ na na­pra­wę 65 ze 110 lo­ko­mo­tyw. Przetargi na ko­lej­ne 45 zo­sta­ną po­wtó­rzo­ne. – Ofe­ro­wa­ne ce­ny prze­kro­czy­ły przy­ję­te kosz­to­ry­sy – wy­ja­śnia Ma­li­now­ski. W PKP Intercity ma w pla­nach rów­nież na­pra­wy re­wi­zyj­ne 748 wa­go­nów.